Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Апеляційне провадження в адміністративних судах

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 35 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Історія виникнення та розвитку апеляційного провадження в адміністративному судочинстві
2. Апеляційне провадження в адміністративних судах України:
2.1. Поняття та передумови апеляційного провадження
2.2. Стадії апеляційного провадження
3. Зарубіжний досвід нормативного визначення засад апеляції в адміністративному судочинстві та можливі шляхи його запозичення в Україні
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 ETS № 005 // Електронний ресурс. – Режим доступу: www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b8c2.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

6. Административное право зарубежных стран: учебник / под ред. А.Н. Козырин и М.А. Штатина. – М.: Спарк, 2003. – 464 с.

7. Административно-процессуальное право Германии: Закон об административно-судебном процессе; законодательство об исполнении административных решений; пер. с нем. / В. Бергманн, введ., сост. – М.: Валтер Клувер, 2007. – 289 с.

8. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / Авт.-упоряд. I.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 535 с.

9. Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

10. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.

11. Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження / Ю.М. Бортник // Судова апеляція. – 2006. – № 1. – С. 124-135.

12. Дмитриев Ф.М. История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до Учреждения о губерниях / Ф.М. Дмитриев. – М., 1999. – 288 с.

13. Захаров Д.О. Виправлення судових помилок шляхом прийняття ухвали апеляційного суду про скасування вироку і повернення справи на новий судовий розгляд / Д.О. Захаров // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – № 1. – С. 217-222.

14. Заяць Н.Я. Практика реалізації судом касаційної інстанції повноваження щодо скасування рішення і закриття провадження по справі або залишення зави без розгляду / Н.Я. Заяць // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 15. – С. 1-8.

15. Клейнман А.Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права (Очерки по истории) / А.Ф. Клейнман. – М.: Издательство Московского университета, 1967. – 120 с.

16. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. комент. / С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, О.М. Пасенюк, М.Р. Аракелян; за ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової. – X.: Одіссей, 2005. – 552 с.

17. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

18. Михайлов М.М. Русское гражданское судопроизводство в его историческом развитии от Уложения 1649 г. До издания Свода Законов / М.М. Михайлов. – СПб., 1956. – 172 с.

19. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди P.O., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

20. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. В.П. Тимощука, А.М. Школика. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

21. Римское частное право: учебник / под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерного. – М.: ИКД «Зецало-М», 2008. – 560 с.

22. Цивільне процесуальне право України: Підручник / С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009 – 760 с.

23. Чернушенко Є.А. Апеляційне провадження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Є.А. Чернушенко. – О., 2004. – 20 с.

24. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: навч. посібник для юрид. ф-ів та ф-ів міжнародних відносин / А.М. Школик. – Львів: ЗУКЦ, 2007. – 308 с.

25. Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 1 / [редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 1998. – 672 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи