Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Загальна характеристика Кодексу адміністративного судочинства України

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 37 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Кодекс адміністративного судочинства україни: прийняття, поняття та структура:
1.1. Історія прийняття Кодексу адміністративного судочинства України
1.2. Поняття та структура Кодексу адміністративного судочинства України
2. Адміністративно-процесуальна норма як структурна одиниця кодексу адміністративного судочинства україни:
2.1. Поняття та зміст адміністративно-процесуальних норм
2.2. Структура та класифікація адміністративно-процесуальних норм
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 270.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства» від 17.11.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 27. – Ст. 276.

4. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23.12.1998 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 1. – Ст. 4.

5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

8. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) від 07.05.2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 20. – Ст. 993.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 1 статті 14 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про підсудність спорів Вищому арбітражному суду України) від 01.10.1998 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 44. – Ст. 1639.

11. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І. Коліушко, Р. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 682 с.

12. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Ред. кол.: B.Б. Авер'янов (гол.). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – Т. 1. Загальна частина. – 553 с.

13. Адміністративне судочинство в Україні: Книга перша. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект). (Серія «Реформа судів України»). – Харків: Консум, 2002. – 176 с.

14. Адміністративний процесуальний кодекс України (проект): Додаток до № 5 (27) 2001 журналу «Вісник Верховного Суду України». – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 160 с.

15. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981 – Т. 1. – 674 с.

16. Андріїв В. Правові норми в системі соціальних норм держави / В. Андріїв // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 46-49.

17. Бандурка А.М., Тищенко М.М. Административный процесс: Учебник / А.М. Бандурка, М.М. Тищенко. – К.: Литера ЛТД, 2001. – 420 с.

18. Бевзенко В.М. Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? / В.М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 68-73.

19. Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми – основа адміністративно-юрисдикційного процесу / І. Бородін // Право України. - 2006. – № 3. – C. 86-90.

20. Бриксов В.В. О юридической силе кодифицированных актов / В.В. Бриксов // Журнал российского права. – 2003. – № 8. – С. 91-92.

21. Горшенев В.М. Санкционирование как вид правотворческой деятельности органов Советского государства / В.М. Горшенев // Правоведение. – 1959. – № 1. – С. 11-18.

22. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В.М. Горшенев – М.: Юрид. лит, 1972. – 208 с.

23. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

24. Застрожная О.К. Советский административный процесс: Учеб. пособие / О.К. Застрожнал. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1985. – 517 с.

25. Каминская В.И. Демократические основы советского социалистического правосудия / В.И. Каминская. – М.: Наука, 1965. – 295 с.

26. Кирієнко С.С. Досконале законодавство про адміністративне судочинство як передумова високої правової культури громадян / С.С. Кирієнко // Наукові праці МАУП. – 2010. – Вип. 3 (26). – С. 233-237.

27. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие / С.В. Клименко, А.Л. Чичерин – М.: Изд-во «Зерцало», 1999. – 493 с.

28. Кобзарь В.И. Логика: Учеб. Пособие / В.И. Кобзарь. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2001. – 194 с.

29. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За заг. ред. Р.О. Куйбіди (видання друге, доповнене). – К.: Юстініан, 2009. – 976 с.

30. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик, Л.М. Горбунова, М.О. Теплюк, Л.В. Гульченко, В.І. Риндюк; за заг. ред. О.І. Ющика. – К., 2007. – 219 с.

31. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія / А.М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 367 с.

32. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – 2-е вид. / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 463 с.

33. Коренев А.П. Административное право России. Учебник: В 3 ч. / А.П. Коренев М.: Изд-во «Щит-М», 1999. – Ч. 1. – 741 с.

34. Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В.О. Лучин. – М.: Юрид. лит., 1976. – 129 с.

35. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс / М.Я. Масленников. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1990. – 348 с.

36. Махина С.Н. Управленческий и административный процессы: проблемы теории и перспективы правового регулирования: Дис...канд. юрид. наук: 12.00.02. / С.Н. Махина. – Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1998. – 215 с.

37. Мельников Ю.И. Понятие и особенности норм процессуального права / Ю.И. Мельников // Юридические гарантии применения права и режим социальной законности в СССР. – Ярославль, 1975. – С. 9-14.

38. Никифоров А.Л. Логика / А.Л. Никифоров. – М.: Весь мир, 2001. – 148 с.

39. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди P.O., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

40. Основы права: Учебник / Под. ред. В.В. Лазарева. - 2-е изд. – М.: Юристъ, 2001. – 307 с.

41. Пархоменко Н.М. Кодифікація законодавства України на сучасному етапі / Н.М. Пархоменко // Проблеми кодифікації законодавства України: матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.П. Нагребального. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 9-16.

42. Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – 639 с.

43. Проект Адміністративного процесуального кодексу України, внесений 4 лютого 2002 року народним депутатом І. Коліушком, реєстраційний номер 9024 // Електронний ресурс. – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua.

44. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України: монографія / О.Я. Рогач, Ю.М. Бисага. – Ужгород, 2005. – 214 с.

45. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право / В.Д. Сорокин. – СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2002. – 657 с.

46. Філософська енциклопедія / Під ред. Р.О. Литвинчука. – К.: Літера, 2010. – 784 с.

47. Чухвичев Д.В. Особенности законодательной техники при проведении кодификации / Д.В. Чухвичев // Право и политика. – 2005. – № 10. – С. 35-38.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи