Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Касаційне провадження в адміністративних судах

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 34 сторінки
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Генезис касаційного порядку оскарження рішень суду
2. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України:
2.1. Поняття та підстави касаційного провадження Вищого адміністративного суду України
2.2. Процедура касаційного провадження Вищого адміністративного суду України
2.3. Особливості касаційного перегляду Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України
3. Окремі проблемні питання касаційного провадження в адміністративному судочинстві України
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 04.11.1950 ETS № 005 // Електронний ресурс. – Режим доступу: www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b8c2.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.

7. Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

8. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.. ГАН, 2003. – 256 с.

9. Біда К.М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України: автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.04 / К.М. Біда. – К., 2005. – 21 с.

10. Борисова Е.А. Формы обжалования судебных постановлений в гражданском процессе: исторический аспект / Е.А. Борисова // Вестн. МГУ, Сер, Право. – 1994. – № 1. – С. 58-65.

11. Гаврилюк Ю. Розгляд справ щодо оскарження рішень Вищої ради юстиції України вищим адміністративним судом: переваги та недоліки // Ю. Гаврилюк // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 79-86.

12. Глущенко С.В. Касаційне оскарження як інститут перевірки судових рішень в Україні: дис. … канд. юрид. наук / С.В. Глущенко. – К., 2010. – 263 с.

13. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної і цивільної / Пер. з англ. Р. Димерця та ін. – К.: Дух і Літера, 2000. – 598 с.

14. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

15. Дожде Д.В. Римское частное право: Учебник / Д.В. Дожде. – М, 2003. – 361 с.

16. Закомлистов А.Ф. Юридическая философия / А.Ф. Закомлистов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 482 с.

17. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004. – 657 с.

18. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под ред. Е.А. Воротилина, О.Э. Лейста, И.Ф. Мачина и др. – М.: Юрид.лит, 1997. – 389 с.

19. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / За ред. О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2010. – 360 с.

20. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, B.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

21. Локк Дж. Два трактата о правлении: Сочинения: В 3-х т. / Пер. с англ. и лат. / Ред. и сост., авт. примеч. А.Л. Субботин. – М.: Мысль, 1998. Т. 3. – 668 с.

22. Монтескье Ш.-Л. О духе законов / Сост., пер., коммент. примеч. А.В. Матешука. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.

23. Орач Є.М. Історія політичних і правових вчень: Навч. Посібник / Є.М. Орач. – К.: Атика, 2005. – 420 с.

24. Платон. Держава / Пер. з давньогрец. та комент. Д. Коваль. – К.: Основи, 2000. – 564 с.

25. Руссо Ж.-Ж. О политической экономии // Трактаты / Изд. подгот. В.С. Алексеев-Попов и др. – М.: Наука, 1999. – 703 с.

26. Самохвалов В.В. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії: Дис...канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.В. Самохвалов. – К., 2007. – 237с.

27. Сердюк В.В. Деякі проблеми функціонування судових інстанцій (судоустрій ний аспект) / В.В. Сердюк // Адвокат. – 2012. –№ 4. – С. 7-11.

28. Тези виступу Голови Вищого адміністративного суду України Ігоря Темкіжева на Пленумі ВАСУ // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.vasu.gov.ua/ua/imp_sub.html?_m=publications&_t=rec&id=2216.

29. Тимошенко О.А. Касаційний порядок оскарження рішень суду як об’єкт праворозуміння в період античності, середньовіччя та просвітництва / О.А. Тимошенко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 3. – С. 81-84.

30. Швейко Р.І. Співвідношення судових витрат у провадженні по розгляду справ у порядку адміністративного судочинства з процесуальними аналогами в цивільному та кримінальному процесі / Р.І. Швейко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2011. – № 1. – С. 198-203.

31. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова ред.кол.) та ін. – К.: Українська енциклопедія, Т. 4, 2002. – 1028 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи