Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Предмет, метод та система адміністративно-процесуального права

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 30 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, предмет та метод адміністративно-процесуального права:
1.1. Поняття адміністративно-процесуального права
1.2. Предмет адміністративно-процесуального права
1.3. Метод адміністративно-процесуального права
2. Принципи та система адміністративно-процесуального права:
2.1. Принципи адміністративно-процесуального права
2.2. Система адміністративно-процесуального права
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

6. Адміністративне право України : підручник [для юрид. вузів і фак.] / [Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка. – Х. : Право, 2001. – 528 с.

7. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т: Т. 1. Загальна частина / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.

8. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. – Т. 1. – 637 с.

9. Бандурка О.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник / О.М. Бандурка, Н.М. Тищенко – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

10. Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах. – М.: НОРМА, 2000. – 368 с.

11. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй – X.: ООО «Одиссей», 1999. – 224 с.

12. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 218 с.

13. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: навч. посіб / С.Т. Гончарук. – К., 2004. – 342 с.

14. Гурвич М.А. Принципы советского гражданского процессуального права / М.А. Гурвич // Советское государство и право. – 1974. – № 12. – С. 20-27.

15. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

16. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 265 с.

17. Духневич О.С. Правові засади провадження щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / О.С. Духневич // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 323-328.

18. Елисейкин П.Ф. Значение ленинских идей правосудия для проблемы принципов советского гражданского процессуального права / П.Ф. Елисейкин. − Владивосток, 1970. – 185 с.

19. Козлов Ю.М. Административное право: Учебник / Ю.М. Козлов. – М.: Юристъ, 2007. – 554 с.

20. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія / А.М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 445 с.

21. Колпаков В.К, Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

22. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 156 с.

23. Кузьменко О.В., Гурій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 346 с.

24. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления: Правовые проблемы оформления и реализации. АН СССР. Ин-т гос-ва и права / Б.М. Лазарев. – М.: Юрид. лит-ра, 1972. – 280 с.

25. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х т. / За заг. ред. В.К. Матвійчука. – К.: Алерта, КНТ, 2008. – Т. 1. – 787 с.

26. Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 534 с.

27. Основин В.С. Основы науки социального управления / В.С. Основин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. – 260 с.

28. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. посібник / В.Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.

29. Семенов В.М. Принципы советского гражданского процессуального права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук / П.Ф. Семенов. − Свердловск, 1965. − 200 с.

30. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник / О.Ф. Скакун. – Х.: Эспада, 2005. – 537 с.

31. Словарь административного права / Бачило И.Л., Гандилов Т.М., Гришковец А.А. и др. – М.: Фонд «Правовая культура», 1999. – 320 с.

32. Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права / О.Ф. Смирнов. – М.: Юрид. лит., 1977. – 31 с.

33. Тихомиров Ю.А. О концепции развития административного права и процесса / Ю.А. Тихомиров // Государство и право. – 1998. - № 1. – С. 5-14.

34. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. – 334 с.

35. Шильник В.Ю. Адміністративні юрисдикційні провадження та їх здійснення органами внутрішніх справ: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.Ю. Шильник. – Х, 2004. – 196 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи