Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Провадження з розгляду звернень громадян

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 29 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та ознаки проваджень в адміністративному процесі:
1.1. Поняття та зміст проваджень в адміністративному процесі
1.2. Ознаки проваджень в адміністративному процесі
2. Провадження з розгляду звернень громадян:
2.1. Провадження з розгляду звернень громадян у сфері публічної адміністрації
2.2. Особливості провадження з розгляду звернень громадян в органах внутрішніх справ
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

3. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245.

4. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

5. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

6. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

7. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – С. 20.

8. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями працівників органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

10. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

12. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

14. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008, № 109/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 10. – Cт. 10.

15. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України» від 10.10.2004, № 1177 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 43. – Ст. 93.

16. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються» від 14.04.2004, № 400 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 19. – Ст. 341.

17. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. − М.: Юристь, 2000. − 728 с.

18. Адміністративне право України: підручник / За ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2010. – 480 с.

19. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.. ГАН, 2003. – 256 с.

20. Баклан О. Про звернення громадян: деякі питання правотворчості та правозастосування / О. Баклан // Право України. – 2007. – № 3. – С. 88-93.

21. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. − К.: Літера ЛТД, 2002. − 288 с.

22. Баррі Д. Возмещение убытков, причиненных гражданам государством: аспекты защиты прав человека в США / Д. Баррі // Защита прав человека в современном мире. – М., 1993. – С. 135-140.

23. Бахрах Д.Н. Как защитить себя от произвола власти / Д.Н. Бахрах // Российская юстиция. – 2003. – № 9. – С. 12-17.

24. Битяк Ю.П. Административное право Украины: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений юрид. спец. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]; под ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2003. – 576 с.

25. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 1295 c.

26. Дорогіх О.М. Провадження за зверненнями громадян у сфері публічної адміністрації / О.М. Дорогіх // Митна справа. – 2011. – № 1. – С. 469-473.

27. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

28. Кіщак Ю. Розгляд звернень громадян: платні чи безкоштовні послуги? / Ю. Кіщак, М. Міняйло // Підприємництво. Господарство. Право. – 2006. – № 10. – С. 54-57.

29. Коломоєць Т.О. Адміністративне судочинство України / Т.О. Коломоєць // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://apelvacia.org. ua/node/8198.

30. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

31. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, B.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

32. Кононов П.И. Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры / П.И. Кононов // Государство и право. – 2001. – № 6. – С. 23-24.

33. Коренев А.П. Административное право России: Учеб. В 3-х ч. – Ч. I. / А.П. Коренев. – M.: МЮИ МВД России: Изд-во «Щит-М», 1999. – 492 с.

34. Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги / В. Кудря // Право України. – 2006. – № 3. – С. 12-15.

35. Кузьменко О.Б. Адміністративний процес у парадигмі права: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О.Б. Кузьменко. – К., 2006. – 26 с.

36. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. − М.: ИКД «Зерцало−М», 2002. Т. 2. − 528 с.

37. Спільник З. Співвідношення понять «адміністративний процес» і «адміністративне провадження» / З. Спільник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. − 2001. − Вип. 36. − С. 423-427.

38. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

39. Тарануха В.П. Посилення гарантій та підвищення персональної відповідальності посадових осіб місцевих органів виконавчої влади при розгляді звернень громадян / В.П. Тарануха // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ, 2001. – № 5. – С. 65-68.

40. Яценко В.П. Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та правовий аспекти: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2007. – 19 с.

41. Яценко В.С. Акти прокурорського реагування на виявлені при розгляді звернень громадян порушення закону / В.С. Яценко // Наше право. – 2011. – № 1. – С. 108-114.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи