Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Судові витрати: поняття, види, характеристика

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 34 сторінки
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Теоретико-правові засади визначення судових витрат в адміністративному судочинстві україни:
1.1. Поняття та ознаки судових витрат в адміністративному судочинстві
1.2. Місце судових витрат серед правових гарантій (принципів) адміністративного судочинства
2. Види судових витрат в адміністративних справах:
2.1. Правова природа судового збору в адміністративному судочинстві
2.2. Витрати, пов’язані із розглядом адміністративної справи
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

3. Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» від 20.12.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 29. – Ст. 343.

4. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст. 143.

5. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 358.

6. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425.

7. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.

8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

9. Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 97. – Ст. 23.

10. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

12. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничні розміри компенсацій витрат, пов’язаних у розгляді цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсацій за рахунок держави» від 27.04.2006 № 590 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 18. – Ст. 38.

15. Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

16. Білоусов Ю.В. Судові витрати як складова доступності правосуддя / Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. – 2005. – № 3. – С. 66–71.

17. Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С.С. Богля. – Х., 2005. – 20 с.

18. Вафин М.Х. Судебные расходы по гражданским делам: автореф. дис. на соиск. научной степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; гражданский процесс» / М.Х. Вафин. – М., 1984. – 23 с.

19. Власов В.А. Гражданское процессуальное право / В.А. Власов. – М.: Юристъ, 2003. – 320 с.

20. Волік В.В. Правове регулювання обов’язкових платежів, що пов’язані зі справлянням правосуддя: дис. на здобуття наук. ступеню канд. юрид наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.В. Волік. – К.: Держ. НДІ МВС, 2010. – 214 с.

21. Глущенко Л.Г. Поняття та види судових витрат за кодексом адміністративного судочинства України / Л.Г. Глущенко // Держава та регіони Серія: Право. – 2010. – № 4. – С. 65-68.

22. Глущенко Л.Г. Компенсація витрат на правову допомогу за чинним законодавством України / Л.Г. Глущенко // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 196–201.

23. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. комент./ Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, А.В. Басов [та ін.]; за заг. ред. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент; Істина, 2009. – 823 с.

24. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. Р.О. Куйбіди (видання друге, доповнене). – К.: Юстініан, 2009. – 976 с.

25. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

26. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: Историко-философские очерки и портреты / Н.В. Мотрошилова. – М, 1991. – 367 с.

27. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / За заг. ред. І.Х. Темкіжева. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 720 с.

28. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: Навч. посіб. / за заг.ред. Р.О Куйбіди., В.І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

29. Осокина Г.Л. Гражданский процесс: общая часть / Г.Л. Осокина. – М.: Юристъ, 2003. – 298 с.

30. Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные проблемы: дис… д-ра юрид. наук.: 12.00.15 / И.А. Приходько. – М., 2005. – 408 с.

31. Тарасов И.Т. Очерк науки финансового права / И.Т. Тарасов. – М.: Типография Императорского Университета, 1889. – 307 с.

32. Тертичний В. Зменшення «вартості» справи, врегулювання строків її розгляду покращать умови діяльності Феміди / В. Тертичний, В. Кравчук // Закон і Бізнес. – 2011. – № 18. – С. 4-5.

33. Толкушкин А.В. История налогов в России / А.В. Толкушкин. – М., 2001. – С. 195.

34. Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд (стаття 6 ЄКПЛ) у світлі українського законодавства та правозастосовчої практики: у кн. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / За ред. О.Л. Жуковської. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – 940 с.

35. Фесенко Л. Нові ставки судового збору відповідають реаліям сьогодення / Л. Фесенко // Юридичний вісник України. – 2011. – № 32. – С. 6-8.

36. Шокуева Е.М. Институт судебных расходов в российском гражданском судопроизводстве: дис...канд. юрид. наук: 12.00.15 / Е.М. Шокуева. – Саратов, 2005. – 174 с.

37. Юридична енциклопедія: у 6 Т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 5, 2003. – 1238 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи