Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Актуальні питання забезпечення прав і законних інтересів особи при провадженні кримінальної діяльності органами дізнання

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 34 сторінки
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Гарантії захисту прав і законних інтересів особи у сфері кримінального судочинства
2. Функції прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів особи в кримінальному провадженні
3. Повноваження слідчого судді в забезпеченні прав і законних інтересів особи в кримінальному провадженні
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

5. Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 № 4/1-гн «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» // Електронний ресурс. – Режим доступ: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v04_1900-05.

6. Александров С.А Правовые гарантии интересов гражданского истца и ответчика в уголовном процессе: автореф. дис. на соискание учен, степени канд. юрид. наук. / С.А. Александров. – Свердловск, 1968. – 19 с.

7. Белозеров Ю.Н. Обеспечение прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела / Ю.Н. Белозеров. – М.: Наука, 1994. – 104 с.

8. Васильєв Г. Новий кримінально-процесуальний кодекс України: кого він захищатиме? / Г Васильєв // Голос України. – 2003. – № 195. – 6 жовт. – С. 6.

9. Гарник М. Проблеми захисту прав потерпілого від злочину / М. Гарник // Вісник прокуратури. – 2002. – № 3. – С. 3-5.

10. Гловюк И.В. К вопросу о субъекте реализации судебных функций в досудебном уголовно-процессуальном производстве Украины / И.В. Гловюк // Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и практика его применения: матер. междунар. науч.-практ. конф. (30 апр. 2009 г.). – Караганда: КЮИ МВД РК, 2009. – С. 49-53.

11. Гловюк І.В. Дозвільна функція суду у досудовому провадженні: порядок реалізації / І.В. Гловюк // Часопис Академії адвокатури України. 2009. – № 2. – С. 11-17.

12. Гущин В.З. Правозащитные функции прокуратуры в постсоциалистическом государстве // В.З. Гущин, А.В. Чурилов // Государство и право. – 1998. – № 5. – С. 59-65.

13. Джига М.В. Забезпечення правового статусу обвинуваченого у процесі досудового розслідування: проблеми законності та доцільності: монографія / М.В. Джига. – К.: Паливода А.В., 2005. – 168 с.

14. Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотношение понятий / И.С. Дикарев // Государство и право. 2008. – № 2. – С. 45-51.

15. Каминская В.И. В чем значение процессуальных гарантий в советском уголовном процессе / В.И. Каминская // Советское государство и право. – 1970. – № 5. – С. 46-56.

16. Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе: монография. – М.: Буквовед, 2007. – 416 с.

17. Кокорев Л.Д. Процессуальные гарантии прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве / Л.Д. Кокорев, В.З. Лукашевич // Вестник Ленинградского университета. – 1977. – № 11. – С. 109-116.

18. Кондратов П.Е. Гарантии интересов обвиняемого как фактор, определяющий формирование и осуществление советской уголовной политики // Гарантии прав личности в социалистическом уголовном процессе / под ред. Я.О. Мотовиловкера. – Ярославль: Изд-во Ярослав, гос. ун-та, 1981. – С. 64-72.

19. Косюта М. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому Законі України «Про прокуратуру» / М. Косюта, В. Долежан // Право України. – 2006. – № 3. – С. 59-63.

20. Кримінальний процес України: Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – К.: Либідь. – 1999. – 536 с.

21. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. – М.: Юрид. лит., 1989. – 640 с.

22. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія / В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.

23. Мартынчик Е.Г. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев: Штиица, 1982. – 188 с.

24. Мельников Н.В. Прокурорская власть и личность: правовые средства обеспечения прав и свобод граждан в России / Н.В. Мельников. – М., 2003. – 132 с.

25. Михайленко О. Проблеми функцій у системі органів прокуратури України / О. Михайленко // Вісник прокуратури. – 2006. – № 1. – С. 33-37.

26. Михайленко О.Р. Прокуратура України: підруч. / О.Р. Михайленко. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 296 с.

27. Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій / М.Я. Никоненко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2001. – № 1. – С. 59-68.

28. Півненко В. Теоретичні підґрунтя правозахисного потенціалу органів прокуратури / В. Півненко // Вісник академії прокуратури України. – 2006. – № 3. – С. 32-35.

29. Півненко В.П. Про презумпцію правоти і пріоритетності прав потерпілого / В.П. Півненко, Є.А. Мірошниченко // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 8. – С. 39-41.

30. Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса / Н.Н. Полянский. – М.: Моск ун-т., 1956. – 272 с.

31. Попелюшко В.О. Мала судова реформа та захист прав громадян: навчальний посібник / В.О. Попелюшко. – К.: Кондор, 2006. – 236 с.

32. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

33. Руденко М.В. Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні питання / М.В. Руденко // Право України. – 2004. – № 6. – С. 6-8.

34. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Ю.В. Скрипіна. – Х., 2008. – 20 с.

35. Советский уголовный процесе: учебник / под ред. Л.М. Карнеевой, П.А. Лупинской, И.В. Тыричева. – М.: Юрид. лит., 1980. – 568 с.

36. Советский уголовный процесс / под ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лукашевича. – Л.: Ленинград, ун-т, 1989. – 472 с.

37. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Юриздат НКЮ СРСР, 1978. – 440 с.

38. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія / О.Ю. Татаров. – Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с.

39. Тертишник В.М. Проблеми процесуальної форми і гарантій правосуддя / В.М. Тертишник // Право України. – 2001. – № 1. – С. 91-93.

40. Туманянц А.Р. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судових функції у досудовому провадженні / А.Р. Туманянц // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 896-901.

41. Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации / А.А. Тушев. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – 325 с.

42. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2010. – 244 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи