Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Взаємодія слідчого з оперативним співробітником с прийняттям нового КПК

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 23 сторінки
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика взаємодії слідчого з оперативним співробітником:
1.1. Поняття та зміст взаємодії слідчого з оперативним співробітником
1.2. Завдання та принципи взаємодії слідчого з оперативним співробітником
2. Кримінально-процесуальна характеристика основних форм взаємодії слідчого з оперативним співробітником, на різних стадіях кримінального провадження:
2.1. Особливості взаємодії слідчого з оперативним співробітником при надходженні до органу внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагуванні на них
2.2. Виконання співробітниками оперативного підрозділу письмових доручень про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування
3. Новели нового кримінального процесуального кодексу україни щодо взаємодії слідчого з оперативним співробітником
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

3. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

5. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, затверджена наказом МВС України від 14.08.2012, № 700 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua.

6. Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України, затверджене наказом МВС України від 24 вересня 2010 р. № 456 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 8. – Ст. 265.

7. Гордін Л.Я. Слідчо-оперативна група: правовий та організаційний аспекти / Л.Я. Гордін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2006. – Вип.33. – С. 190-195.

8. Дубинский А.Я. Взаимодействие следствия и органа дознания / А.Я. Дубинский // КВШ МВД СССР: тезисы. – К., 1970. – С. 99-106.

9. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

10. Ковальов В.В. Взаємодія слідчого з працівниками експертної служби МВС України: автореферат дис. на здоб. н. ст. канд.ю.н. / В.В. Ковальов. – К., 2008. – 20 с.

11. Когутич І.І. Проект КПК України: негласні слідчі (розшукові) дії / І.І. Когутич // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 305-312.

12. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

13. Леженіна Л.М. Удосконалення взаємодії органів слідства й дізнання в новому КПК України / Л.М. Леженіна, М.А. Погорецький // Питання реформування кримінального судочинства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Донецьк, 25.11.05 р.). – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 2005. – 516 с.

14. Лисенко В.В. Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції (теорія і практика): монографія / В.В. Лисенко. – К.: Логос, 2004. – 499 с.

15. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua.

16. Сервецький І.В., Юрченко О.М., Редька В.В. Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових дій) / І.В. Сервецький, О.М. Юрченко, В.В. Редька // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 15. – С. 1-7.

17. Синєокий О.В. Теоретичні та практичні проблеми діяльності міждержавних змішаних слідчо-оперативних груп / О.В. Синєокий // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. – К. : Ін Юре, 2009. – № 1 (11). – С. 43-47.

18. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України / Є. Скулиш // Вісник Національної академії адвокатури України. – 2012. – № 2. – С. 15-23.

19. Слинько С.В. Сущность, формы и правовые основы взаимодействия следователя с органом дознания: автореф. дисс. на соиск научн. степ. канд. юрид.наук / С.В. Слинько. – Харьков, 1991. – 17 с.

20. Стратонов В.М. Загальні положення взаємодії слідчого з органом дізнання в процесі розшуку та встановлення місця знаходження обвинуваченого / В.М. Стратонов, О.В. Захарченко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 982-988.

21. Федченко В.М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо-оперативною групою: правові та організаційні засади: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.М. Федченко; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2005. – 20 с.

22. Шибіко В.П. Загальні положення попереднього розслідування / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко // Кримінальний процес України. – К.: Либідь, 1999. – 534 с.

Щербина Л.І. Загальна характеристика взаємодії органів досудового слідства і дізнання під час розслідування кримінальних справ / Л.І. Щербина, С.В. Бузницька // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. – 2005. – № 3. – С. 271-280.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи