Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Захисник у кримінальному провадженні

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 29 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття і юридичний зміст права особи на захист у кримінальному провадженні
2. Поняття та правовий статус захисника у кримінальному провадженні
3. Захист прав потерпілого в кримінальному провадженні
Висновки
Список використаної літератури

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 17.

3. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

4. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо права свідка на захисника та іншу правову допомогу» від 01.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 506.

5. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

6. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

8. Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

10. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003 № 8 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-03.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституцій України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 5. – С. 24-30.

12. Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное представительство / В.Д. Адаменко. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 195 с.

13. Арабули Д.Т. Участие адвоката в качестве представителя потерпевшего и гражданского истца в уголовном судопроизводстве // Федеральное законодательство об адвокатуре: практика применения и проблемы совершенствования: материалы междунар. науч.-практ. конференции, Екатеринбург, 13 июля 2004 г. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – С. 9-14.

14. Бирюков П.Н. Роль международно-правовых норм в обеспечении «права на правовую защиту» / П.Н. Бирюков // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 110-117.

15. Гізатова С.А. Участь захисника на досудовому слідстві: окремі аспекти та проблеми / С.А. Гізатова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2010. – № 2. – С. 187-192.

16. Гуріч О.В. Обов’язок захисника-адвоката не затягувати розслідування чи судовий розгляд / О.В. Гуріч // Митна справа. – 2011. – № 3. – С. 234-239.

17. Дремина Н.А. Проблемы профессиональной защиты по делам о применении принудительных мер медицинского характера: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.А. Дремина. – X., 1991. – 24 с.

18. Дмитриева А.А. Представительство прав и законных интересов потерпевшего в российском уголовном процессе // Южно-Уральский юридический вестник. – 2003. – № 6. – С. 33-39.

19. Елимисов Г.Б. Юридическая защита прав и законных интересов личности в уголовном процессе / Г.Б. Елимисов. – Алма-Ата: Казахстан, 1979. – 55 с.

20. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: науково-практичний посібник / Я.П. Зейкан. – К.:Вища школа, 2002. – 271 с.

21. Іванюк І.Д. Право на захист та зловживання ним у кримінальному судочинстві України / І.Д. Іванюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 10. – С. 1-9.

22. Іванюк І.Д. Юридична природа та ознаки поняття зловживання правом у кримінальному процесі: загальнотеоретичний аспект / І.Д. Іванюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – № 3. – С. 340-350.

23. Конституція України: Офіц. текст. Коментар законодавства про права та свободи людини і громадянина / Авт. упоряд. М.І. Хавронюк. – Київ: Парламент, вид-во, 1999. – 544 с.

24. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

25. Ларин A.M. Защита прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве / A.M. Ларин. – М.: Издательство НОРМА, 1996. – 520 с.

26. Мытник П. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе Республики Беларусь и Украины (о соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права) // Закон и жизнь. – 2007. – № 4. – С. 35-39.

27. Михайленко А.Р. Расследование преступлений. Законность и обеспечение прав граждан / А.Р. Михайленко. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 445 с.

28. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України / М.М. Михеєнко, В.Т. Hop, В.П. Шибіко. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

29. Михеєнко М.М. Кримінально-процесуальне право / М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, В.П. Шибіко / Тези лекцій, задачі, ділові ігри.. – К.: Вентурі, 1997. – 352 с.

30. Определение № 25-О от 5 февраля 2004 г. по жалобе гражданки В.О. Ивкиной на нарушение ее конституционных прав ч. 1 ст. 45 и ст. 405 УПК РФ // Федеральное законодательство об адвокатуре: практика применения и проблемы совершенствования. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – С. 35-42.

31. Пашковский Н.И. Субъекты международной правовой помощи по уголовным делам / Н.И. Пашковский // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 6. – Ч. II. – Одеса, 1999. – С. 261-267.

32. Попелюшко О.В. Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві / О.В. Попелюшко // Вісник Академії Адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 93-104.

33. Правила адвокатської етики. Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року, протокол від 1-2 жовтня 1999 року № 6/VI // Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність / Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 141-176.

34. Решение Конституционного Суда Украины по делу о конституционном обращении гражданина Солдатова Геннадия Ивановича относительно официального толкования положений статьи 59 Конституции Украины, статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Украины, статей 268, 271 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 16 ноября 2000 года № 13-рп/2000 // Юридическая практика. – 2000. – 30 ноября. – С. 9-14.

35. Рибалка О.В. Підозрюваний та обвинувачений, як суб’єкти доказування в кримінальному процесі / О.В. Рибалка // Адвокат. – 2011. – № 8. – С. 32-36.

36. Ридчик В.В. Пізнавально-пошукова діяльність захисника: поняття та можливості використання під час проведення слідчих дій / В.В. Ридчик // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 13. – С. 1-9.

37. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. 4-те вид., доп. і переробл. / В.М. Тертишник. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1120 с.

38. Фоков А.П. Конституционные гарантии судебной защиты прав и свобод граждан в современном уголовно-процессуальном законодательстве Франции / А.П. Фоков // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 71-74.

39. Фурса С.Я. Адвокатура України: навчальний посібник: У 2 кн. / За ред. доктора юридичних наук, професора С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – Кн. 1. – 940 с.

40. Черкова М.Ю. Зміна обвинувачення в суді не вимагає додаткового розслідування / М.Ю. Черкова // Адвокат. – 2005. – № 3. – С. 18-24.

41. Юсупов В.В. Захисник як суб’єкт кримінально-процесуального доказування / В.В. Юсупов // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 351-357.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи