Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Захисник у кримінальному провадженні

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 28 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття «захисник» у кримінальному провадженні
2. Процесуальне становище захисника у кримінальному провадженні:
2.1. Права захисника у кримінальному провадженні
2.2. Обов’язки захисника у кримінальному провадженні
3. Сучасні проблеми забезпечення права на захист у кримінальному провадженні
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 / Ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.06.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.

3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

4. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 17.

5. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.

6. Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, № 42. – Ст. 492.

10. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24.10.2003 № 8 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-03.

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституцій України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00.

12. Агеєв В. Не кожен фахівець спроможний стати адвокатом. Коментар до рішення Конституційного Суду в справі про право вільного вибору захисника / В. Агеєв // Закон і бізнес. – 2001. – № 4. – С. 32-36.

13. Висновок щодо Кримінального процесуального кодексу України від 10.05.2012 року / Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи «Посилення боротьби з жорстоким поводженням та безкарністю» // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.coe.kiev.ua/projects/ cti/Final%20CP C%20Analisys_Ukr.pdf.

14. Гурич О.В. Обов’язки захисника-адвоката у кримінальному процесі України / О.В. Гурич // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 262-267.

15. Данилюк Т.М. Сучасне забезпечення права на захист у кримінальному провадженні / Т.М. Данилюк // Форум права. – 2012. – № 3. – С. 158-162.

16. Дроздов О.М. До питання про процесуальне становище захисника свідка / О.М. Дроздов // Адвокат. – 2010. – № 6. – С. 24-28.

17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – X.: Право, 2012. – 664 с.

19. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с.

20. Марчук В.П. Словничок юридичних термінів: навч. посіб. / уклад. В.П. Марчук. – К.: МАУП, 2003. – 128 с.

21. Молдован А.В. Кримінальний процес України: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

22. Правила адвокатської етики. Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року, протокол від 1-2 жовтня 1999 року № 6/VI // Варфоломеєва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру». Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність / Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 141-176.

23. Сервецький І.В., Юрченко О.М., Редька В.В. Спеціальна діяльність правоохоронних органів, що здійснюється під час проведення гласних, негласних слідчих (розшукових дій) // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. – № 15. – С. 1-7.

24. Словарь-справочник уголовного права. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 2001. – 438 с.

25. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія. – Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с.

26. Титов А.М. Захист прав людини у рішенні Конституційного Суду України щодо участі захисників у кримінальних справах з точки зору міжнародних стандартів / А.М. Титов. – Донецьк, 2001. – С. 168-171.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи