Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 36 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, види та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження:
1.1. Поняття та види міжнародного співробітництва в кримінальних провадженнях
1.2. Форми міжнародного співробітництва в кримінальних провадженнях
2. Процесуальні та організаційні основи видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції):
2.1. Організаційно-процесуальна характеристика видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції)
2.2. Проблеми регламентування новим Кримінальним процесуальним кодексом України інституту екстрадиції
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р. / Ратифіковану Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції» від 16.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 130.

3. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 р. / Ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до Конвенції» від 16.01.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 129.

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. / Ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. – Ст. 263.

5. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р. / Ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах» від 10.11.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 417.

6. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 50. – Ст. 540.

7. Законом України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)» вiд 21.05.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 31. – Ст. 421.

8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їхньою екстрадицією» № 16 від 8 жовтня 2004 року.

11. Лисенко В.В. Міжнародне співробітництво у сфері протидії податковим злочинам та відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським університетом у Вашингтоні. – X.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – Вип.. 7. – С. 164-203.

12. Волженкина В.М. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного сотрудничества: Учебное пособие. – СПб., 1999. – 112 с.

13. Гаврик Т.С. Проблеми допустимості доказів, отриманих в ході міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. юрид. академія ім. Ярослава Мудрого – X., 2004. – 224 с.

14. Гребенюк В.М. Договірні відносини України у сфері взаємодопомоги у кримінальних справах (теорія і практика): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – К., 1997. – 20с.

15. Дмитрієв А.Г., Мацько А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Практикум / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, А.В. Губерський. – К.: Юрінком Інтер., 2001. – 352 с.

16. Клещев М.Р. Правовая помощь органам предварительного расследования иностранных государств: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Караганда, 2002. – 28с.

17. Максименко В. Україна – суб’єкт правової допомоги зарубіжним державам // Право України. – 1998. – №11 – С. 149-152.

18. Маланюк А.Г. Провадження у кримінальних справах, пов'язаних із міжнародними відносинами, за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Академія адвокатури України – К., 2004 – 20 с.

19. Марчук Р.П. Взаємодія правоохоронних органів на міжнародному рівні у боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Криміналістичний вісник. – 2008. - №2. – С. 24-30.

20. Марышева Н.И. Правовая помощь по уголовным делам (международный аспект) // Материалы по иностранному законодательству и международному частому праву. – М.: ВНИИ советского государственного строительства и законодательства, 1989. Труды 44. – С. 135-181

21. Международное право. Учебник для вузов / Отв. ред. – Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. – М.: Изд-тво НОРМА, 2001. – 584с.

22. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2001. – 352с.

23. Пєшковський М.І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов’язаних з наданням міжнародної правової допомоги: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – К., 2003. – 21с.

24. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: Навчальний посібник. – К.: КНт, 2008 – 344 с.

25. Смирнов M.I. Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв'язку: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ. – К., 2005 – 21 с.

26. Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. – С. 115-120.

27. Уголовный процесс. Учебник для юридических висших учебных заведений / Под общ. ред. В.И. Радченко. – М.: Юридический дом «Юстицинформ», 2003. – 752с.

28. Шупилов В.П. Международная правовая помощь по уголовным делам // Советское государство и право. – 1974. – №3. – С. 85-91.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи