Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Законність як принцип адміністративної юстиції

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 29 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика принципів адміністративної юстиції:
1.1. Поняття принципів адміністративної юстиції
1.2. Система принципів адміністративної юстиції
2. Поняття та сутність законності як принципу адміністративної юстиції:
2.1. Поняття та сутність законності як принципу адміністративної юстиції
2.2. Співвідношення принципу законності з іншими принципами адміністративної юстиції
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 № 9 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-96.

4. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. – 567 с.

5. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник : у 2 т. Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). – К.: Юрид. думка, 2007. – 502 с.

6. Адміністративне право України: підруч. для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка. – X.: Право, 2001. – 528 с.

7. Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2 т. Т. 1 / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.

8. Бандурка А.М. Административный процесс: учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – X.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. – 352 с.

9. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. – Ірпінь: Перун, 2003. – 1651 с.

10. Голосніченко І.П. Адміністративний процес: навч. посіб / І.П. Голосніченко. – К., 2003. – 389 с.

11. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: навч. посіб. / С.Т. Гончарук. – К., 2004. – 342 с.

12. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для вузов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев; под ред. К.Ф. Гуценко. – М., 1995. – 346 с.

13. Даль В.Л. Толковый словарь живого велико-русского языка: в 2 т. Т. 2 / В.Л. Даль. – М.: Рус. яз., 1991. – 779 с.

14. Загальна теорія держави та права / За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копєйчикова. – К., Юрінком, 1997. – С. 233.

15. Історія вчень про державу і право: хрестоматія для юрид. вузів і фак. / За ред. Г.Г. Демиденка. – [2-е вид., доп. і змін.]. – X.: Легас, 2002. – 568 с.

16. Колодій А.М Принципи права України: монографія / A.M. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

17. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

18. Короткий тлумачний словник української мови / Уклад. Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька (відп. ред.), В.Л. Карпова та ін. – К.: Рад. пік., 1998. – 421 с.

19. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: монографія / Ю.Ф. Кравченко. – X., 2003. – 298 с.

20. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія / О.В. Кузьменко. – К.: Атака, 2005. – 351 с.

21. Малый толковый словарь русского языка / Под ред. В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной. – М.: Рус. яз., 1990. – 456 с.

22. Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. Т. 3: ОБЕ-РОБ / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 1998. – 927 с.

23. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: навч. посібник / За заг. редакцією Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. – К.: Старий світ, 2006. – 419 с.

24. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. Посібник / В.Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.

25. Потапенко С.В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації / С.В. Потапенко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 403-408.

26. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навчальний посібник / П.М. Рабінович. – К., Атіка, 2001. – 637 с.

27. Ржевский В.А. Конституционные принципы организации и функционирования судебной власти: вопросы правового регулирования и практики / В.А. Ржевский, Н.М. Чепурнова // Конституционное и муниципальное право. – М., 1999. – № 2. – С. 2-14.

28. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник / О.Ф. Скакун. – X.: Эспада, 2005. – 537 с.

29. Словник іншомовних слів / [уклад. Л.О. Пустовіт та ін.]. – К., 2000. – 935 с.

30. Сушко Є.Р. Дослідження принципів права (деякі загально-теоретичні аспекти) / Є.Р. Сушко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 47-52.

31. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – [5-е изд.]. – М.: Политиздат, 1986. – 590 с.

32. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576 с.

33. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.Й. Штефан. – К., 2005. – 608 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи