Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Відповіді до гос екзамену

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Александр (контакти виконавця)

  • Право
  • Реферат
  • 123 сторінки
  • договірна

Зміст

Контрольні питання
1. Поняття та завдання кримінального процесу
2. Стадії кримінального судочинства, їх характерні ознаки
3. Кримінально -процесуальні функції
4. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні акти, їх види і значення
5. Кримінально-процесуальні відносини, їх особливості
6. Кримінально-процесуальні гарантії. Сутність, значення, напрямки вдосконалення на сучасному етапі
7. Чинність кримінально-процесуального закону у просторі, у часі і щодо осіб
8. Поняття, значення і класифікація принципів кримінального процесу
9. Принцип гласності судового розгляду
10. Принцип об'єктивної істини
1. Поняття та завдання кримінального процесу
Слово “процес” (від лат.) означає просування вперед. Виникають і рухаються, розвиваючись і примножуючись, кримінально-процесуальні відносини, рухається вперед кримінальна справа при її розслідуванні та розгляді в суді
Поняття “кримінальний процес” вживається в чотирьох значеннях: діяльність органів і осіб, яка стосується порушення, розслідування, судового розгляду та вирішення кримінальних справ; галузь права (кримінально-процесуальне право), що регулює цю діяльність; правова наука, що вивчає вказану діяльність і галузь права, яка її регулює; навчальна дисципліна, в ході викладання якої студенти й слухачі вивчають теорію кримінального процесу, кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальну діяльність
Кримінальний процес— це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду по розкриттю злочинів, викриттю й покаранню винних та недопущенню покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності, вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об'єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності
Зміст і завдання кримінального процесу
Правова регламентація провадження у кримінальних справах
Діяльність державних органів і учасників кримінального процесу
Правові відносини, які виникають у зв'язку з цією діяльністю
Кримінально-процесуальна діяльність за своїм змістом являє собою систему передбачених законом процесуальних дій і рішень органів попереднього розслідування, прокурора, судді, суду та інших суб'єктів кримінального процесу. Ці процесуальні дії і рішення породжують процесуальні правовідносини або виступають їх наслідком. Процесуальні правовідносини можна розглядати як правову форму кримінально-процесуальної діяльності
Елементами кримінально-процесуальних правовідносин є: а) їх суб'єкти — всі учасники кримінально-процесуальної діяльності; б) об'єкт — поведінка суб'єктів кримінального процесу; в) процесуальні права і процесуальні обов'язки суб'єктів кримінально-процесуальної діяльності
Кримінальний процес називають ще кримінальним судочинством. Це — терміни-синоніми, вони тотожні
Стаття 2. Завдання кримінального судочинства
Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний
Перелічені завдання кримінального судочинства є загальними для всіх його стадій. Водночас кожна стадія має і свої спеціальні завдання
Завдання кримінального процесу:
Безпосередні:
Швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до кримінальної відповідальності і жоден невинний не був покараний Загально соціальні:
Охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб; захист матеріальних та духовних цінностей суспільства; захист конституційного ладу, суверенітету та територіальної цілісності держави
Кримінальне судочинство може і повинно бути ефективним інструментом державної охорони прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб — установ, підприємств, організацій тощо. Жодне порушення законності, прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб не може бути виправдане посиланням на те, що це необхідно для посилення боротьби зі злочинністю
Під розкриттям злочину треба розуміти встановлення події злочину і винних осіб. На практиці злочин прийнято вважати розкритим, коли розслідування його закінчено, а обвинувальний висновок затверджено прокурором. Однак таке розкриття злочину не є повним і остаточним
Вимога швидкого розкриття злочину означає, що строки порушення кримінальної справи, встановлення події злочину і винних осіб повинні максимально наближатися до моменту вчинення злочину
Повне розкриття злочину означає, що встановлені всі обставини, які входять до предмета доказування в кримінальній справі (статті 23, 64, 433 КПК). Злочин може визнаватися повністю розкритим тільки після набрання обвинувальним вироком законної сили, а у випадках закриття кримінальної справи за нереабілітуючих обставин (пп. З, 4, 8 ч. 1 ст. 6, статті 7—10 КПК) — після набрання чинності відповідною постановою слідчого, прокурора, судді чи ухвалою суду
Завдання викриття винних означає необхідність встановити всіх осіб, які вчинили злочин. Воно тісно пов'язане з попереднім завданням
Правильне застосування закону означає суворе додержання норм кримінального, кримінально-процесуального та іншого законодавства при провадженні в кримінальній справі. Саме це є гарантією встановлення істини в справі, застосування до винного справедливого заходу впливу і непритягнення до відповідальності невинного
Здійснюючи провадження в кримінальній справі, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд справляють виховний вплив не тільки на осіб, які безпосередньо беруть участь у кримінальному процесі, а й на інших громадян, на трудові колективи, сприяючи тим самим правовому вихованню громадян, залученню населення до боротьби із злочинністю
2. Стадії кримінального судочинства, їх характерні ознаки
Стадія - самостійний етап кримінального судочинства, який має своє специфічне завдання, своє коло суб'єктів процесуальної діяльності, властиву йому кримінально-процесуальну форму, правовідносини та рішення. Їх сукупність складає систему кримінального процесу. У кримінальному процесі існує вісім стадій:
1. Порушення кримінальної справи - компетентні державні органи чи посадові особи (орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя чи суд) вирішують питання про те, чи є вказані в законі приводи й підстави для того, щоб розпочати кримінальний процес. При позитивній відповіді на це питання вони приймають рішення порушити кримінальну справу
2. Попереднє розслідування (досудове слідство і дізнання) Після порушення кримінальної справи провадиться її попереднє (досудове) розслідування. Воно полягає в тому, що особа, яка провадить дізнання, і слідчий збирають, перевіряють і оцінюють докази з метою встановити, чи справді було вчинено злочин і хто його вчинив, а також з'ясовують всі інші обставини, необхідні для правильного вирішення справи. Якщо в результаті оцінки доказів органи

Висновок

101. СУДИ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬ СПРАВИ В ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ.

Вироки й ухвали суду, вироки й постанови судді, який одноособово розглядав справу, переглядаются в касаційному порядку судами. Які є вищими щодо суду першої інстанції.

Закон не передбаає касаційної інстанції лише щодо судової колегії в кримінальних справах і військової колегії ВСУ. Їх вироки та ухвали. А також постанови суддів ВСУ є статочними. На ц судові рішення не може бути подано касаційну чи окрему скаргу або внесене касаційне чи окреме подання.

Касаційними інстанціями є6

1. судова колегія в кримінальних справах ВС АРК, обласних, Київського і Севастопольського міських судів - щодо вироків і ухвал районних (міських), міжрайонних (окружних судів), однособових вироків і постанов судів районних (міських сддів)

2. судова колегія в кримінальних справах ВСУ щодо вироків і ухвал, винесених судовими колегіями в кримінальних справах ВС АРК, міжобласного, обласних, Київського і Севастопольського міських судів, а також вироків та постанов суддів цих судів.

3. військові суди регіонів і військово-морських сил - щодо вироків і ухвал, винесених військовими судами гарнізонів, вироків і постанов суддів цих судів

4. військова колегія ВСУ - щодо вироків, ухвал військових судів регіонів і військово-морських сил та вироків та постанов суддів цих судів.

Міжобласний суд в Україні один. Він розглядає по першій інстанції всі справи про злочини, вчинені на особливо режимних об’єктах, які за родовою ознакою підсудні як районному (міському), так і обласному судам (статті 33-35 КПК). Тому обласний суд не є касаційною інстанцією.

Всі суди касаційної інстанції розглядають справи у складі 3 суддів.

Глава 30 РОЗГЛЯД СПРАВИ ЗА КАСАЦІЙНОЮ СКАРГОЮ І ПОДАННЯМ

Ст. 357. Суди, що розглядають справи в касаційному порядку Касаційні, окремі подання і скарги на вироки, ухвали і постанови районних (міських), міжрайонних (окружних) судів розглядають судові колегії в кримінальних справах Верховного суду Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських судів; на вироки, ухвали і постанови військових судів гарнізонів - військовий суд відповідного регіону, Військово-Морських Сил; на вироки, ухвали і постанови Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських, міжобласного суду, військових судів регіонів, Військово-Морських Сил - відповідно судова колегія в кримінальних справах та військова колегія Верховного Суду України.

Ст. 358. Повідомлення учасників судового процесу про слухання справи в касаційній інстанції та участь їх у судовому засіданні Про день розгляду справи в касаційній інстанції суд першої інстанції своєчасно повідомляє учасників судового процесу та прокурора. Крім того, касаційна інстанція не пізніш як за три дні до судового засідання повинна вивісити об'яву про час і місце розгляду справи. Неявка учасників судового процесу, яких повідомлено про день розгляду справи, не є перешкодою для її розгляду в касаційній інстанції, але суд на свій розсуд може викликати їх. Питання про участь засудженого в засіданні суду, що розглядає справу в касаційному порядку, вирішується цим судом. Засуджений, що з'явився в судове засідання, у всіх випадках допускається давати пояснення. Якщо з'явилися інші учасники процесу або їх представники, то касаційна інстанція зобов'язана допустити їх до участі в розгляді справи. В засідання суду касаційної інстанції може брати участь захисник.

102. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ.

Ст. 27. Притягнення до кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого Справи про злочини, передбачені статтею 106, частиною 1 статті 107, частиною 1 статті 125 і статтею 126 Кримінального кодексу України, а також справи про злочини, передбачені статтею 198 Кримінального кодексу України щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окремих громадян, порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, якому і належить в такому разі право підтримувати обвинувачення. В цих справах дізнання і попереднє слідство не провадяться. Зазначені справи підлягають закриттю, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим. Примирення може статися лише до видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку.

Справи про злочини, передбачені частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України, порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, але закривати їх за примиренням потерпілого з обвинуваченим не можна.

Якщо справа про будь-який із зазначених у частині 1 цієї статті злочинів має особливе громадське значення, а також у виняткових випадках, коли потерпілий у такій справі чи в справі про злочин, зазначений у частині 2 цієї статті, через свій безпорадний стан, залежність від обвинуваченого чи з інших причин не може захистити свої законні інтереси, прокурор порушує справу і при відсутності скарги потерпілого. Справа, порушена прокурором, направляється для провадження дізнання чи попереднього слідства, а після закінчення розслідування розглядається судом в загальному порядку. Така справа в разі примирення потерпілого з обвинуваченим закриттю не підлягає.

Прокурор вправі в будь-який момент вступити в справу, порушену суддею за скаргою потерпілого, про злочини, зазначені в частині 1 цієї статті, і підтримувати обвинувачення в суді, коли цього вимагає охорона державних або громадських інтересів чи прав громадян. Вступ прокурора в справу не позбавляє потерпілого прав, передбачених

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи