Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Краєзнавчий принцип навчання у 7 класі

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Андрій Андрійович (контакти виконавця)

  • Географія
  • Курсова
  • 2011
  • 46 сторінок
  • 130.00 грн.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методичні аспекти застосування краєзнавчого принципу навчання та матеріалу в шкільній географії
1.1. Наукове обґрунтування використання краєзнавчого принципу навчання в шкільному курсі географії
1.2. Освітньо-виховне значення географічного краєзнавства в школі
1.3. Зміст і обсяг краєзнавчих даних в шкільних курсах географії
1.4. Основні методи та прийоми впровадження краєзнавчого принципу навчання
1.5. Значення краєзнавчого принципу навчання у викладанні географії
Розділ 2. Аналіз краєзнавчого принципу навчання у 7 класі загальноосвітньої школи
2.1. Тематичне планування у 7 класі з урахуванням краєзнавчого принципу навчання
2.2. Характеристика методики використання краєзнавчого принципу навчання у 7 класі
Висновок
Список використаних джерел
Додаток

Висновок

Проаналізувавши наукові джерела з досліджуваної проблеми та відповідно до поставлених завдань, ми прийшли до наступних висновків.

Згідно першого завдання, ми з’ясували, що шкільне краєзнавство через вагомі потенційні можливості, які пов'язані з регіональною своєрідністю наукових здобутків, допомагає у розв'язанні актуальних проблем вдосконалення навчально-виховного процесу. Краєзнавчий матеріал є природним стимулюючим фактором шкільного освітнього процесу, допомагає вирішувати сучасні завдання гармонійного розвитку школярів, забезпечувати гуманізацію освіти. Тому цілком логічно, що у сучасній шкільній практиці відзначається підвищений інтерес до краєзнавчого матеріалу. Недооцінка можливостей краєзнавчого матеріалу та неналежне його використання у навчально-виховному процесі значно збіднюють краєзнавчу підготовку школярів.

Згідно другого завдання, ми з’ясували, що краєзнавство всебічно розвиває світогляд учнів, прищеплює їм навички дивитися на світ очима дослідника. Завдяки краєзнавчим спостереженням відбувається активне засвоєння учнями навчального матеріалу і набуття ними навичок, необхідних у житті. Краєзнавчий принцип дає можливість будувати роботу за дидактичним правилом — від відомого до невідомого. Багатогранне і різноманітне життя рідного краю дає невичерпний цікавий наочний матеріал для навчання і виховання дітей, допомагає поєднувати теорію з практикою. Шкільне краєзнавство передбачає всебічне, поглиблене вивчення свого краю учнями під керівництвом учителя, яке здійснюється з навчально-виховною метою.

Географічне краєзнавство на сучасному етапі є важливим засобом зростання національної самосвідомості на основі конкретних матеріалах своєї місцевості через науково природо корисну діяльність учнів. Отже, воно виступає адекватним інструментом навчання й виховання, і є тенденцією сучасної методики географії.

Кожен із напрямків шкільного краєзнавства зумовлений конкретними завданнями, що випливають із навчальних планів цих предметів. Кожний напрямок має власний об’єкт вивчення і є самостійною системою краєзнавчої роботи в школі. Система географічного краєзнавства в школі складається із елементів, що знаходяться у визначених взаємозв’язках і взаємовідношеннях

Згідно третього завдання, ми з’ясували, що краєзнавчий принцип навчання сприяє формуванню географічного мислення. Краєзнавчий принцип дає можливість в знайомій місцевості спостерігати географічну дійсність у взаємозв’язках її компонентів, розкриває причинно-наслідкові зв’язки. Значимість краєзнавчого принципу полягає в тому, що саме він допомагає здійснювати один з головних принципів навчання і виховання – принцип єдності теорії і практики, зв’язку навчання з життям, сприяє профорієнтаційній роботі. Використання краєзнавчого принципу дозволяє глибше і повніше реалізувати міжпредметні зв’язки навчальних дисциплін, що сприяє поглибленню знань окремих дисциплін та розуміння взаємозв’язків у природі і житті суспільства.

Краєзнавчий принцип є одним з визначальних для методики навчання географії в школі, оскільки це єдиний предмет, спрямований на осягнення реального навколишнього простору. Фахівці вказують, що безпосереднє спостереження процесів і явищ довкілля, їх дослідження, встановлення відповідних причинно-наслідкових зв’язків не лише забезпечують міцні знання, а й розвивають дитяче мислення, формують загальні пізнавальні вміння. Крім того, краєзнавча діяльність створює сприятливий для навчання емоційний фон, спроможна суттєво впливати на формування особистісних рис школярів, їх ставлення до навколишнього світу, соціального оточення.

Надаючи можливість суб’єктного сприйняття об’єктів довкілля, краєзнавча робота забезпечує оптимальні умови для вирішення одного з головних завдань вивчення географії, зафіксованого в Державному стандарті базової і повної середньої освіти,— виховання в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію з нею, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.

Згідно четвертого завдання, ми з’ясували, що особливо важливе значення у плануванні навчальної краєзнавчої роботи у 7 класі має виконання вимог до змісту краєзнавчого матеріалу, що використовується на уроках. Такий матеріал повинен виховувати учнів, сприяти глибокому та міцному засвоєнню ними основних географічних знань, конкретизації та розкриттю наукових понять, озброювати школярів політехнічними знаннями, уміннями та навичками, відповідати завданням трудового виховання і свідомості ставлення до праці, програмним вимогам курсу шкільної географії 7 класу.

Зв’язок курсу географії материків і океанів у 7 класі загальноосвітньої школи з краєзнавчою роботою порівняно обмежений у порівнянні з програмою курсу «Рідний край» у 5 класі та курсом фізичної географії у 6 класі. Проте і цей курс має певні можливості для використання конкретного краєзнавчого матеріалу. Краєзнавча робота у 7-му класі здійснюється, головним чином, через спостереження за погодою та комплексну екскурсію з метою вивчення та опису природних комплексів своєї місцевості, виявлення взаємозв'язків між окремими їх компонентами, ознайомлення з використанням природних ресурсів у господарській діяльності населення, проблеми охорони природи.

Аналіз роботи школи переконує, що вчителі географії проводять екскурсії із семикласниками рідше, ніж з іншими дітьми, вважаючи, що об'єктом вивчення географії материків є віддалені регіони і недоцільно витрачати час на екскурсії. Не всі вони усвідомлюють, що глибина знань і розуміння учнями зв'язків між компонентами природи в результаті екскурсії будуть значно більшими.

Результати проведеного нами дослідження не вичерпують відповіді на всі питання, які стосуються проблеми краєзнавчого принципу навчання у 7 класі загальноосвітньої школи. Перспективи подальших досліджень можливі, зокрема, в таких напрямках, як краєзнавчий принцип навчання та особливості його впровадження у початкових класах, у 5, 6, 8, 9 класах; краєзнавчий принцип навчання у класах профільної школи; особливості краєзнавчого принципу навчання в позакласній роботі тощо.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи