Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Обєкти адміністративної юстиції

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 25 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та зміст адміністративної юстиції
2. Поняття та сутність об’єктів адміністративної юстиції
3. Судовий захист об’єктів адміністративної юстиції
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

6. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К., 2007. — 489 с.

7. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

8. Адміністративне право України. Академічним курс: Підруч. – У 2 т. – Т.1.: Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). – К., 2004. – 695 с.

9. Альхименко А.В. Административная юстиция в западноевропейских странах и в России (Сравнительно-правовой анализ): Дисс.... к.ю.н.: 12.00.14 / А.В. Альхименко. – Москва, 2004. – 187 c.

10. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах. – М.: НОРМА, 2002. – 254 с.

11. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К., 2002. – 527 с.

12. Георгієвський Ю.В. Адміністративна юстиція: Дис. … к.ю.н.: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.В. Георгіїєвський. – Х., 2004. – 218 с.

13. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За зал ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с

14. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Навч. посіб. / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 167 с.

15. Малий енциклопедичний словник Брокгауза та Єфрона // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org.

16. Матеріали Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.center.gov.ua

17. Основи адміністративного судочинства в Україні, (навч. посіб. для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

18. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія / Ю.С. Педько. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

19. Педько Ю.С. Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні: Дис.... к.ю.н.: 12.00.07 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького / Ю.С. Педько. – К., 2004. – 232 с.

20. Пономаренко Г.О. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / Г.О. Пономаренко, А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник; за заг. ред. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент, 2009. – 198 с.

21. Решота В.В. Адміністративна юстиція як захист від свавілля органів державної та муніципальної служби (досвід США) / В.В. Решота // Державне будівництво. – 2006. – № 1. – С. 53-61.

22. Решота В.В. Перспективи реформування адміністративної юстиції у системі державного управління України / В.В. Решота // Демократичне врядування: Наук. вісник. – 2008. – Вип. 1. – С. 35-41.

23. Саліщева Н.Г., Хаманєва Н.Ю. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство в Російській Федерації / Прав, ун-т при Інст. держ. та права РАН / Н.Г. Саліщева, Н.Ю. Хаманєва – М., 2001. – 41 с.

24. Скакун О.Ф. Теорія держави і прана: Підручник / Пер. з рос. / О.Ф. Скакун. – Харків, 2001. – 682 с.

25. Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы / Ю.Н. Старилов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА•М), 2001. – 304 с.

26. Стефанюк В.С. Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні: Автореф. на здоб. наук. ступ. к. ю. н.: 12.00.07/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В.С. Стефанюк. – К., 2005. – 19 с.

27. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес / В.С. Стефанюк. – Харків: Консул, 2003. – 464 с.

28. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 693 с.

29. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н.Ю. Хаманева. – М.: Ин-т государства и права Российской академии наук, 1997. – 217 с.

30. Христинченко Н.П. Запровадження адміністративної юстиції в Україні / Н.П. Христинченко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 559-563.

31. Чечет Д.М. Адміністративна юстиція (теоретичні проблеми) / Д.М. Чечет. – Л.: Вид-во ЛГУ, 1973. – 89 с.

32. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду і прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2-е, випр., доп. / С. Шевчук. – К.. 2007. – 314 с.

33. Штогун С. Правові питання організації адміністративного судочинства / С. Штогун // Право України. – 2006. – № 4. – С. 17-22.

34. Яковенко Є.О. Генезис та сутність права на оскарження / Є.О. Яковенко // Митна справа. – 2011. – № 2. – С. 42-44.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи