Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Принципи адміністративного судочинства

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 39 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України:
1.1. Поняття принципів адміністративного судочинства України
1.2. Сутність та призначення принципів адміністративного судочинства України
2. Система принципів адміністративного судочинства України
3. Особливості реалізації окремих принципів адміністративного судочинства України
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.01.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» від 13.05.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 26. – Ст. 272.

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 № 9 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0009700-96.

9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про Вищу раду юстиції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» від 16 червня 2011 року № 5-рп/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 50. – Ст. 1990.

10. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник : у 2 т. Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер'янов (голова). – К.: Юрид. думка, 2007. – 502 с.

11. Адміністративне право України: підруч. для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка. – X.: Право, 2001. – 528 с.

12. Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2 т. Т. 1 / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. – 359 с.

13. Бандурка А.М. Административный процесс: учебник / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко. – X.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. – 352 с.

14. Бевзенко В.М. Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві / В.М. Бевзенко // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40-44.

15. Бондарчук С.А. Принципи адміністративного судочинства України: Автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.07 / С.А. Бондарчук. – Х., 2011. – 18 с.

16. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад, і голов, ред. В.Т. Бусел. – Ірпінь: Перун, 2003. – 1051 с.

17. Голосніченко І.П. Адміністративний процес: навч. посіб / І.П. Голосніченко. – К., 2003. – 389 с.

18. Гончарук С.Т. Основи адміністративного права України: навч. посіб. / С.Т. Гончарук. – К., 2004. – 342 с.

19. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: учебник для вузов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев; под ред. К.Ф. Гуценко. – М., 1995. – 346 с.

20. Даль В.Л. Толковый словарь живого велико-русского языка: в 2 т. Т. 2 / В.Л. Даль. – М.: Рус. яз., 1981. – 779 с.

21. Історія вчень про державу і право: хрестоматія для юрид. вузів і фак. / За ред. Г. Г. Демиденка. – [2-е вид., доп. і змін.]. – X.: Легас, 2002. – 568 с.

22. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. комент. / С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, О.М. Пасенюк, М.Р. Аракелян. – X., 2005. – 532 с.

23. Колодій А.М Принципи права України: монографія / A.M. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

24. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

25. Короткий тлумачний словник української мови / Уклад. Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька (відп. ред.), В.Л. Карпова та ін. – К.: Рад. пік., 1978. – 421 с.

26. Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: монографія / Ю.Ф. Кравченко. – X., 2003. – 298 с.

27. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія / О.В. Кузьменко. – К.: Атака, 2005. – 351 с.

28. Кунець О. Аспекти застосування принципу верховенства права в адміністративному судочинстві при вирішенні справ про пенсійне забезпечення військовослужбовців / О. Кунець, І. Кунець // Право військової сфери: Щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – 2008. – № 11. – С. 17-19.

29. Малый толковый словарь русского языка / Под ред. В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной. – М.: Рус. яз., 1990. – 456 с.

30. Матвійчук В. Гласність і відкритість адміністративного процесу як принципи адміністративного судочинства / В. Матвійчук // Право військової сфери: Щомісячне інформаційно-аналітичне видання. – 2009. – № 5. – С. 16-18.

31. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : у 2 т. Т. 1 / В.К. Матвійчук, І.О. Хар ; [за заг. ред. В.К. Матвійчука]. – [вид. 2-е, змін, та доп.]. – К.: Алерта; КНТ, 2008. – 787 с.

32. Николаева Л.А. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: сборник / Л.А. Николаева, А.К. Соловьева. – СПб., 2004. – 321 с.

33. Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. Т. 3: ОБЕ-РОБ / Укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 1998. – 927 с.

34. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. Посібник / В.Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.

35. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К., 2002. – 832 с.

36. Потапенко С.В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації / С.В. Потапенко // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 403-408.

37. Проект Господарського процесуального кодексу України: Внесений до Верховної Ради України за ініціативою В.Ф. Януковича, реєстраційний номер 0904 від 25.05.2006 р. // Електронний ресурс: – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=27339&pf5401=89.

38. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави: посіб. для студентів спец. «Правознавство» / П.М. Рабінович. – Вид. 2-е, зі зм. і доп. – К., 1994. – 236 с.

39. Ржевский В.А. Конституционные принципы организации и функционирования судебной власти: вопросы правового регулирования и практики / В.А. Ржевский, Н.М. Чепурнова // Конституционное и муниципальное право. – М., 1999. – № 2. – С. 2-14.

40. Свида О.Г. Проблеми реалізації окремих принципів діяльності адміністративних судів / О.Г. Свида // Митна справа. – 2011. – № 4. – С. 398-405.

41. Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник / О.Ф. Скакун. – X.: Эспада, 2005. – 537 с.

42. Словник іншомовних слів / [уклад. Л.О. Пустовіт та ін.]. – К., 2000. – 935 с.

43. Спасибо-Фатеева І. «Трансцендентна судова мімікрія» або про принципи права, аналогію та права у судовій практиці / І. Спасибо-Фатеева // Вісник академії правових наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 137-149.

44. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: монографія / В.С. Стефанюк. – X.: Консум, 2003. – 464 с.

45. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – [5-е изд.]. – М.: Политиздат, 1986. – 590 с.

46. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576 с.

47. Шостенко О.І. Адміністративна юстиція України в складі Російської імперії / О.І. Шостенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 3. – С. 7-11.

48. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М.Й. Штефан. – К., 2005. – 608 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи