Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Суб’єкти адміністративної юстиції

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 29 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та система суб’єктів адміністративної юстиції в Україні
2. Ознаки суб’єктів адміністративної юстиції
3. Мета та принципи діяльності суб’єктів адміністративної юстиції
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

6. Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 року № 361/2006 // Урядовий кур'єр від 30.05.2006 – № 174.

7. Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16 листопада 2004 року № 1417/2004 // Урядовий кур'єр від 24.11.2004 – № 224.

8. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / За заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. – 458 с.

9. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

10. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: У 2-х т. / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004 – Т. 1. Загальна частина. – 2004. – 584 с.

11. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник / В.М. Бевзенко. – К.: Алерта; КНТ, 2006. – 385 с.

12. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 427 с.

13. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: Монографія / Р.О. Куйбіда. – К.: Атіка, 2004. – 285 с.

14. Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін / В. Маляренко // Право України. – 2010. – № 5. – С. 22-26.

15. Назаров І. Принцип ступінчастості судової системи в Україні та європейських державах / І. Назаров // Право України. – 2009. – № 6. – С. 85-88.

16. Неугодніков А.О. Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / А.О. Неугодніков; Одеськ. нац. юрид. академія. – Одеса, 2006. – 162 с.

17. Пономаренко Г.О. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / Г.О. Пономаренко, А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник; за заг. ред. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент, 2009. – 198 с.

18. Руденко А.В. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення: дис...кандидата юрид. наук: 12.00.07 / А.В. Руденко; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – X., 2006. – 209 с.

19. Рябченко О.П. Основи адміністративного судочинства в Україні: навч. посіб. / О.П. Рябченко, В.І. Бутенко, М.М. Ясинок, Л.Г. Лічман, С.О. Погрібний. – Суми: Вид-во «МакДен», 2008. – 200 с.

20. Сібільова Н. Теоретичні основи побудови судової системи України / Н. Сібільова // Право України. – 2009. – № 6. – С. 42-47.

21. Сіренко В. Черговий проект закону про судоустрій чи план створення повної корумпованості судової системи / В. Сіренко // Голос України. – 2009. – 14 березня.

22. Сірий М. «Система перегляду судових рішень в Україні: погляд у майбутнє / М. Сірий // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.justin-ian.com.ua/ article.php?id=18.

23. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун; [пер. з рос.]. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

24. Старилов Ю.Н. К вопросу о новом понимании административной юстиции / Ю.Н Старилов // Правоведение. – 2000. – № 2. – С. 101-114.

25. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія / Акад. прав, наук України, Ін-т приват, права і підприємництва / В.С. Стефанюк. – X.: Консум, 2003. – 464 с..

26. Стрижак А.А. Державне управління забезпеченням діяльності судів загальної юрисдикції: дис... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / А.А. Стрижак; Ін-т законодавства Верховної Ради Вкраїни. – К., 2005. – 184 с.

27. Теория государства и права: курс лекций / М.И. Байтин, Ф.А. Григорьев, И.М. Зайцев и др.; под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

28. Тлумачний словник української мови / уклад.: Ковальова Т.В., Коврига Л. П. – Х.: Синтекс, 2005. – 672 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи