Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 31 сторінка
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, сутність та класифікація доказів в адміністративному процесі:
1.1. Поняття та сутність доказів в адміністративному процесі
1.2. Класифікація доказів в адміністративному процесі
2. Особливості адміністративного доказування:
2.1. Поняття та ознаки доказування
2.2. Предмет доказування
2.3. Суб’єкти доказової діяльності
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

4. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 38-39. – Ст. 288.

5. Алексеев С.С. Общая теория права: Научное пособие.. М.: В 2 т.. Юрид. лит., 1982.. Т.2. – 545 с.

6. Бандурка А. М. Административный процесс : учебник. – Х. : Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

7. Белкин А. Р. Теория доказывания : научно-практическое пособие / А. Р. Белкин. – М. Норма, 1999 – 423 с.

8. Бєлкін Р.С. Збирання, дослідження й оцінка доказів. Суть і методи: Навчальний посібник. - М.: Юрид. літ., 1966. – 886 с.

9. Голосніченко І. П. Адміністративний процес : навч. посіб. – К., 2003. – 389 с.

10. Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України : навч. посіб. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 496 с.

11. Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. – М., «Юрид. лит.», 1973. – 175 с.

12. Каз Ц. М. Доказательства в советском уголовном процессе / Ц.М. Каз. – Саратов, 1960. – 189 с.

13. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / [Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін.]; за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2005. – 552 с.

14. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навчальний посібник / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

15. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. − К.: Атіка, 2005. − 352 с.

16. Кузьменко О.В., Гурій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 346 с.

17. Лупинська П.А. Доказування в радянському кримінальному процесі: Монографія. - М.: Юрид. літ., 1966. – 159 с.

18. Мацелик М.О., Мельник М.П. Ознаки процесу доказування в адміністративному судочинстві України // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. - № 4. – С. 148-154.

19. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2-х тт. – Том 1 / [за заг. ред. В. К. Матвійчука / Матвійчук В. К., Хаар І. О.]. – Вид. 2-е, змін. та доп. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

20. Ніколенко Л. М. Доказування в господарському судочинстві : навчальний посібник – Одеса : Фенікс; Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 415 с.

21. Перепелюк В. І. Адміністративний процес. Загальна частина : навч. Посібник – 2-ге видання, змінене і доповнене. – Київ, Центр навч. літ., 2004. – 368 с.

22. Теория доказательств в советском уголовном процессе / [отв. редактор Н. В. Жогин]. – Изд. 2-е исправленое и дополненое. – М. : Юридическая литература, 1973. – 358 с.

23. Треушников М. К. Судебные доказательства / М. К. Треушников. – М.: Городец, 1999. – 289 с.

24. Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств / А. И. Трусов. – М. : Госюриздат, 1960. – 176 с.

25. Умнова О.В. Класифікація доказів в адміністративному судочинстві України // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. - № 3. – С. 201-206.

26. Філософія : підручник / [Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін.]. – К. :Либідь, 2001. – 408 с.

27. Філософія : підручник для вищої школи. – Х. : Прапор, 2004. – 736 с.

28. Шкарупа В.К. Доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ (міліції): Монографія.. К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 284 с.

29. Юрга А. К. Определиние понятия вещественного доказательства : вопросы криминалистики / А. К. Юрга. – М., 1981. – 167 с.

30. Юридична енциклопедія : в 6 т. — Т. 2; Д-Й. — К., 1999. – 1102 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи