Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Джерела адміністративного процесу

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 33 сторінки
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Ґенеза адміністративного процесу України
2. Загальна характеристика адміністративного процесу України:
2.1. Поняття адміністративного процесу
2.2. Завдання адміністративного процесу
2.3. Предмет і метод адміністративного процесу
3. Джерела адміністративного процесу України
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. // Голос України від 03.08.2010 р. - № 142.

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень постанов Кабінету Міністрів України «Про встановлення плати за користування підручниками в загальноосвітніх школах», «Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 р. № 1031 та пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. № 1128 (справа про безоплатне користування шкільними підручниками) від 21 листопада 2002 року № 18-рп/2002 // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 6. – С. 1-17.

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частин першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) від 30 травня 2001 р. № 7-рп/2001 // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 3. – С. 9-21.

7. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / [за заг. ред. Пасенюка О. М.]. – К. : Істина, 2007. – 608 с.

8. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

9. Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н.Панченко, В.Б.Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

10. Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві : [монографія] / О. В. Анпілогов. – К. : ВД «Ін Юре», 2008. – 168 с.

11. Бандурка А. М. Административный процесс : учебник. – Х. : Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

12. Бандурка А. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес. — К.: ЛТД, 2003. – 402 с.

13. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под. ред. А.В. Куракина. – М.: Дело и Сервис, 2004. – 816 с.

14. Блинохватов В.А. Об административной юрисдикции и определении понятия советского административного процесса // Формы государственного управления. – М.: Акад. наук СССР. Ин-т гос-ва и права, 1983. – С. 134-141.

15. Гавриленко Д.А., Мах И.И. Административное право Республики Беларусь: Курс лекций. – Мн.: Дикта, 2004. – 416 с.

16. Голосніченко І. П. Адміністративний процес : навч. посіб. – К., 2003. – 389 с.

17. Демин А.А. К понятию административного процесса // Гос-во и право на рубеже веков. Материалы Всероссийской конференции. Конституционное и административное право. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2000. – С. 112–115.

18. Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України : навч. посіб. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 496 с.

19. Клюшниченко А.П. Производство по делам о мелком хулиганстве. – Киев, 1970. – 150 с.

20. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / [Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін.]; за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2005. – 552 с.

21. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. – 2002. - № 4. – С. 17-21.

22. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навчальний посібник / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

23. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. − К.: Атіка, 2005. − 352 с.

24. Кузьменко О.В., Гурій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 346 с.

25. Лунев А.Е. Вопросы административного процесса // Правоведение. – 1962. – №2. – С. 43–51.

26. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2-х тт. – Том 1 / [за заг. ред. В. К. Матвійчука / Матвійчук В. К., Хаар І. О.]. – Вид. 2-е, змін. та доп. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

27. Основи адміністративного судочинства в Україні / [О. П. Рябченко, В. І. Бутенко, М. М. Ясинок та ін.]. – Суми: МакДен, 2008. – 200 с.

28. Основи адміністративного судочинства в Україні : [навч. посіб.] / за заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. – К. : Конус-Ю, 2006. – 256 с.

29. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : [навч. посіб.]. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.

30. Петрова Л. Національна доктрина права // Юридичний вісник України. - 2001. - № 30. – С. 1-7.

31. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. - № 11. – С. 18-36.

32. Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1988 р. № 6 // Адміністративна відповідальність: Зб. законодавства України про адмін. відповідальність / Упоряд.: Е. Ф. Демський, В. І. Махно. — К.: Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. – С. 332-338.

33. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М.: Юрид. лит., 1964. – 108 с.

34. Сіліч І.І. До питання про сутність і структуру адміністративного процесу (в редакції) // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 87. – С.77–82.

35. Сіліч І.І. Правова допомога і забезпечення прав громадян в адміністративному процесі // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 293–296.

36. Стефанюк B.C. Запровадження адміністративних судів у контексті судово-правової реформи в Україні / Адміністративне судочинство в Україні: Книга перша. Адміністративно-процесуальний кодекс України (проект). Реформа судів. - Харків, 2002. – 153 с.

37. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : [монографія] / В.С. Стефанюк. – Х. : Консум, 2003. – 464 с.

38. Студеникин С.С. Социалистическая система государственного управления и вопрос о предмете советского административного права // Вопр. сов. администрат. права. – М., 1949. – С. 5–61.

39. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М., 1998. – 514 с.

40. Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. – СПб.: Издат. Дом С.-Петербург. гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та С.-Петербург. гос. ун-та, 2005. – 616 с.

41. Чорнооченко С. І. Цивільний процес України: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. — 308 с.

42. Якуба О.М. Советское административное право (Общая часть). – К.: Вища шк., 1975. – 232 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи