Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Контрольні провадження в адміністративному процесі

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 38 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, ознаки та види проваджень в адміністративному процесі:
1.1. Поняття та ознаки проваджень в адміністративному процесі
1.2. Види проваджень в адміністративному процесі
2. Основні особливості контрольних проваджень в адміністративному процес:
2.1. Правова природа контрольних проваджень
2.2. Контрольні провадження в системі адміністративного процесу, їх види
2.3. Способи здійснення контрольної діяльності
3. Сутність, зміст і стадії контрольного провадження:
3.1. Зміст (стадії) контрольно-процесуального провадження
3.2. Система принципів контрольно-процесуальної діяльності
3.3. Гарантії забезпечення контрольної діяльності
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

5. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. − М.: Юристь, 2000. − 728 с.

6. Адміністративне право України / За ред. Ю.П. Битяка. – X.: Право, 2000. - 526 с.

7. Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Под ред. В.М. Манохіна. Изд-во Сарат. Ун-та, 1986. – 128 с.

8. Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1971. – 223 с.

9. Алехин А.П., Кармолицкий А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник / А.П. Алехин, А.П. Кармолицкий. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – 640с.

10. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. − К.: Літера ЛТД, 2002. − 288 с.

11. Бахрах Д. Н. Административное право / Д.Н. Бахрах. – М., 1993. – 301 с.

12. Бахрах Д.Н., Боннер А.Т. Административная юстиция: развитие и проблемы совершенствования / Д.Н. Бахрах, А.Т. Боннер // Советское государство и право. – 1975. - № 8. – С. 13 – 21.

13. Битяк Ю.П. Административное право Украины (Общая часть): учеб. пособие / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй. – X.: Одиссей, 1999. – 224 с.

14. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В.М. Горшенев. – М. Юрид. лит., 1972. – 256 с.

15. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

16. Клюшниченко А. П. Производство по делам о мелком хулиганстве / А.П. Клюшниченко. – К., 1970. – 319 с.

17. Козлов Ю.М. Предмет советского административного права / Ю.М. Козлов. – М.: Изд-во МГУ, 1967. – 160 с.

18. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 733 с.

19. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

20. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, B.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

21. Коренев А. П. Кодификация советского административного права / А. П. Коренев. – М.: Юрид. лит., 1970. – 134 с.

22. Лория В.А. Административный процесс и его кодификация / В.А. Лория. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1986. – 589 с.

23. Лученко Д.В. Контрольне провадження: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д.В. Лученко. – X., 2003. – 180 с.

24. Лученко Д.В. Гарантии осуществления контрольной деятельности в Украине / Д.В. Лученко // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001.-Вип. 46.- С. 118-122.

25. Лученко Д.В. Контроль как вид административно-правовой деятельности / Д.В. Лученко // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 41. – С. 124-127.

26. Лученко Д.В. Контроль як засіб забезпечення прав громадян / Д.В. Лученко // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Тези доп. та наук. повідомлень Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених / За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – С. 99-101.

27. Лученко Д.В. Контроль як засіб забезпечення прав і свобод громадян у сфері державного управління / Д.В. Лученко // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов’язків. – Харків УАДУ (ХФ), 2000. – С. 194-199.

28. Лученко Д.В. Контрольные производства, их виды и особенности / Д.В. Лученко // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 44. – С. 12-16.

29. Лученко Д.В. Проблеми контролю здійснюваного органами місцевого самоврядування / Д.В. Лученко // Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 4 – 5 грудня 2001р. / За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 163-164.

30. Лученко Д.В. Проблеми систематизації принципів контрольно-процесуальної діяльності / Д.В. Лученко // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Збірник наукових праць. – Харків: Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування: «Право», 2003. – С. 170-177.

31. Масленников А.Я. Административно-юрисдикционный процесс: сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях / А.Я. Масленников. – Воронеж, 1990. – 187 с.

32. Матвеенков А.С. Производство по делам об административных правонарушениях. Учебное пособие / А.С. Матвеенков. – М.: Луч, 1992. – 103 с.

33. Махина С.Н. Управленческий и административный процессы: проблемы теории и перспективы правового регулирования. Дис. канд. юрид наук: 12.00.02. / С.Н. Махина. – Воронеж, 1998. – 218 с.

34. Мельников Ю.И. К вопросу о соотношении «юридического процесса» и «юридической процедуры» / Ю.И. Мельников // Актуальные проблемы юридического процесса в общенародном государстве. – 1979. -Вып. 1.-С. 13-15.

35. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. − М.: ИКД «Зерцало−М», 2002. Т. 2. − 528 с.

36. Пешков А.Б. Проблемы административно-правового метода регулирования советских общественных отношений / А.Б. Пешков. – Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1974. – 180 с.

37. Розенфельд В.Г., Серегина В.В. Административное принуждение. Учеб. пособие / В.Г. Розенфельд, В.В. Серегина. – Воронеж. 1996. – 213 с.

38. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР / Н.Г. Салищева. - М.: Юрид лит., 1964. – 108 с.

39. Салищева Н.Г. Гражданин и административная юрисдикция в СССР / Н.Г. Салищева – М.: Наука, 1970. – 164 с.

40. Самойленко А. В. Административные штрафы милиции как средство охраны советского правопорядка : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук / А. В. Самойленко. - К., 1971. - 20 с.

41. Селивон Н.Ф. Контрольная функция местных Советов народных депутатов / Н.Ф. Селивон. – К., 1980. – 186 с.

42. Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право / В.Д. Сорокин. – М.: Юрид. лит., 1972. – 240 с.

43. Спільник З. Співвідношення понять «адміністративний процес» і «адміністративне провадження» / З. Спільник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. − 2001. − Вип. 36. − С. 423-427.

44. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1 / М.С. Строгович. – М.: Наука, 1968. – 470 с.

45. Тарасов В. А. Охрана прав граждан в пенсионном обеспечении / В.А. Тарасов. - М.: Изд-во МГУ, 1978. -104 с.

46. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины, проблемы теории и пути совершенствования / Н.М. Тищенко. – Х.: Изд-во НУВД, 1998. – 268 с.

47. Шергин А.П. Административная юрисдикция / А.П. Шергин. – М.: Юрид. лит., 1979. – 143 с.

48. Шергин А.П., Фефилова В.Ф., Михайлов А.А. и др. Процессуальные формы административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел / А.П. Шергин, В.Ф. Фефилова, А.А. Михайлов – М.: Юрид. лит-ра, 1985. – 198 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи