Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Особливості адміністративно-процесуальних відносин

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 26 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Історія становлення та розвитку адміністративно-процесуального права в Україні
2. Правова характеристика адміністративно-процесуальних відносин:
2.1. Поняття адміністративно-процесуальних відносин
2.2. Зміст та види адміністративно-процесуальних відносин
2.3. Об’єкти адміністративно-процесуальних відносин
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

4. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / [за заг. ред. Пасенюка О. М.]. – К. : Істина, 2007. – 608 с.

5. Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві : [монографія] / О. В. Анпілогов. – К. : ВД «Ін Юре», 2008. – 168 с.

6. Бандурка А. М. Административный процесс : учебник. – Х. : Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

7. Бандурка А. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес. — К.: ЛТД, 2003. – 402 с.

8. Бахрах Д.Н. Форма государственного управления // Сов. гос. и право. - 1983. - № 4. – С. 22-31.

9. Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под. ред. А.В. Куракина. – М.: Дело и Сервис, 2004. – 816 с.

10. Блинохватов В.А. Об административной юрисдикции и определении понятия советского административного процесса // Формы государственного управления. – М.: Акад. наук СССР. Ин-т гос-ва и права, 1983. – С. 134-141.

11. Гавриленко Д.А., Мах И.И. Административное право Республики Беларусь: Курс лекций. – Мн.: Дикта, 2004. – 416 с.

12. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.

13. Голосніченко І. П. Адміністративний процес : навч. посіб. – К., 2003. – 389 с.

14. Демин А.А. К понятию административного процесса // Гос-во и право на рубеже веков. Материалы Всероссийской конференции. Конституционное и административное право. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 2000. – С. 112–115.

15. Демський Е. Ф. Адміністративно-процесуальне право України : навч. посіб. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 496 с.

16. Клюшниченко А.П. Производство по делам о мелком хулиганстве. – Киев, 1970. – 150 с.

17. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-практичний коментар / [Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін.]; за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2005. – 552 с.

18. Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 160 с.

19. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично-галузевій парадигмі // Право України. – 2002. - № 4. – С. 17-21.

20. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навчальний посібник / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

21. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. − К.: Атіка, 2005. − 352 с.

22. Кузьменко О.В., Гурій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 346 с.

23. Лунев А.Е. Вопросы административного процесса // Правоведение. – 1962. – №2. – С. 43–51.

24. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2-х тт. – Том 1 / [за заг. ред. В. К. Матвійчука / Матвійчук В. К., Хаар І. О.]. – Вид. 2-е, змін. та доп. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

25. Основи адміністративного судочинства в Україні / [О. П. Рябченко, В. І. Бутенко, М. М. Ясинок та ін.]. – Суми: МакДен, 2008. – 200 с.

26. Основи адміністративного судочинства в Україні : [навч. посіб.] / за заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. – К. : Конус-Ю, 2006. – 256 с.

27. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : [навч. посіб.]. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.

28. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. – М.: Юрид. лит., 1964. – 108 с.

29. Сіліч І.І. До питання про контроль в сфері адміністративно-процесуальної діяльності // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х ч., 7–8 груд. 2006. – Сімферополь, 2006 – Ч.2. – С. 292–295.

30. Сіліч І.І. До питання про сутність і структуру адміністративного процесу (в редакції) // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 87. – С.77–82.

31. Сіліч І.І. Правова допомога і забезпечення прав громадян в адміністративному процесі // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 293–296.

32. Стефанюк B.C. Запровадження адміністративних судів у контексті судово-правової реформи в Україні / Адміністративне судочинство в Україні: Книга перша. Адміністративно-процесуальний кодекс України (проект). Реформа судів. - Харків, 2002. – 153 с.

33. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : [монографія] / В. С. Стефанюк. – Х. : Консум, 2003. – 464 с.

34. Студеникин С.С. Социалистическая система государственного управления и вопрос о предмете советского административного права // Вопр. сов. администрат. права. – М., 1949. – С. 5–61.

35. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. – М., 1998. – 514 с.

36. Харитонова О.І. Адміністративні охоронні правовідносини: деякі питання теорії // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 15. – С. 202-207.

37. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії). – Одеса: Юрид. літ., 2004. – 328 с.

38. Харитонова О.І. До питання про класифікацію правових відносин // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С. 13-17.

39. Харитонова О.І. Поняття та ознаки адміністративних правовідносин // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса, 2002. – Вип. 16. – С. 306-310.

40. Харитонова О.І. Співвідношення адміністративно-процесуальних та кримінально-процесуальних правових відносин // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса, 2001. – Вип. 10. – С. 320-325.

41. Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. – СПб.: Издат. Дом С.-Петербург. гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та С.-Петербург. гос. ун-та, 2005. – 616 с.

42. Якуба О.М. Советское административное право (Общая часть). – К.: Вища шк., 1975. – 232 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи