Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Поняття та сутність адміністративного процесу

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 26 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Поняття адміністративного процесу
Розділ 2. Сутність адміністративного процесу
Розділ 3. Структура адміністративного процесу
Висновки
Список використаної літератури

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

5. Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. – М.: Юристь, 2000. − 728 с.

6. Адміністративне право України / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 480 с.

7. Адміністративне процесуальне (судове) право України: підруч. / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2007. – 312 с.

8. Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Под ред. В.М. Манохіна. Изд-во Сарат. Ун-та, 1986. – 128 с.

9. Алехин А.П., Кармолицкий А.П., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: Учебник / А.П. Алехин, А.П. Кармолицкий. – М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. – 640с.

10. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2002. − 288 с.

11. Бахрах Д.Н., Боннер А.Т. Административная юстиция: развитие и проблемы совершенствования / Д.Н. Бахрах, А.Т. Боннер // Советское государство и право. – 1975. - № 8. – С. 13 – 21.

12. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины (Общая часть). Учебное пособие / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй – X.: ООО «Одиссей», 1999. – 224 с.

13. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

14. Іщук О.С. Поняття адміністративної юрисдикції: проблеми дефініції / О.С. Іщук // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 419–424.

15. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 733 с.

16. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К., 2003. – 544 с.

17. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, B.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

18. Кононов П.И. Административный процесс в России: монография / П.И. Кононов. – М.: Книга по Требованию, 2011. – 268 с.

19. Кузменко О.В. Адміністративний процес: сутність і структура / О.В. Кузьменко // Право України. – 2003. – № 2. – С. 36-42.

20. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій. – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

21. Масленников А.Я. Административно-юрисдикционный процесс: сущность и актуальные вопросы правоприменения по делам об административных правонарушениях / А.Я. Масленников. – Воронеж, 1990. – 187 с.

22. Матвеенков А.С. Производство по делам об административных правонарушениях. Учебное пособие / А.С. Матвеенков. – М.: Луч, 1992. – 103 с.

23. Махина С.Н. Управленческий и административный процессы: проблемы теории и перспективы правового регулирования. Дис. канд. юрид наук: 12.00.02. / С.Н. Махина. – Воронеж, 1998. – 218 с.

24. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине / А.И. Миколенко. – X., 2004. – 272 с.

25. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України: в 2-х т. / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; за заг. ред. В.К. Матвійчика. – Вид. 2-е, змін. та доп. – К.: Алерта, КНТ, 2008. – Т. 1. – 787 с.

26. Общая теория государства и права. Академический курс: В 3 т. / Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. − М.: ИКД «Зерцало−М», 2002. Т. 2. − 528 с.

27. Пешков А.Б. Проблемы административно-правового метода регулирования советских общественных отношений / А.Б. Пешков. – Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 1974. – 180 с.

28. Правознавство: Підручник / А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, В.С. Ковальський, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, О.О. Підопригора / За редакцією В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – 748 с.

29. Розенфельд В.Г., Серегина В.В. Административное принуждение. Учеб. пособие / В.Г. Розенфельд, В.В. Серегина. – Воронеж. 1996. – 213 с.

30. Савранчук Л.Л. Стадії адміністративного провадження / Л.Л. Савранчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2011. – № 3. – С. 58-65.

31. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР / Н.Г. Салищева. - М.: Юрид лит., 1964. – 108 с.

32. Спільник З. Співвідношення понять «адміністративний процес» і «адміністративне провадження» / З. Спільник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. − 2001. − Вип. 36. − С. 423-427.

33. Стеценко С.Г. Адміністративне право України / С.Г. Стеценко. – К., 2007. – 624 с.

34. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины, проблемы теории и пути совершенствования / Н.М. Тищенко. – Х.: Изд-во НУВД, 1998. – 268 с.

35. Шергин А.П. Административная юрисдикция / А.П. Шергин. – М.: Юрид. лит., 1979. – 143 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи