Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Принципи адміністративно-процесуального права

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 32 сторінки
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та система принципів адміністративно-процесуального права:
1.1. Поняття принципів адміністративно-процесуального права
1.2. Система принципів адміністративно-процесуального права
2. Класифікація принципів адміністративно-процесуального права:
2.1. Загальносоціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві
2.2. Загальнопроцесуальні принципи в адміністративно-процесуальному праві
2.3. Спеціальні принципи адміністративно-процесуального права
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про звернення громадян» від 22.10.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256.

3. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 7. – Ст. 32.

4. Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. № 22. – Ст. 1655.

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

7. Авер’янов В.Б. Предмет, метод і принципи адміністративного права // Адміністративне судочинство України: підруч. / за заг. ред.. О.М Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 690 с.

8. Адміністративне право України : підручник [для юрид. вузів і фак.] / [Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – Х. : Право, 2001. – 528 с.

9. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т: Т. 1. Загальна частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка», 2004. – 584 с.

10. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Ред. кол.: В.Б. Авер’янов (гол.). – К. Юридична думка, 2004.- Т. 1. Загальна частина. – 482 с.

11. Бандурка А. М. Административный процесс : учебник. – Х. : Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

12. Бородін І.Л. Принципи адміністративно-юрисдикціного процесу // Держава і право. – Вип. 36: Юрид. і політ. науки. – 2006. – С. 111-114.

13. Ґалаґан И.А. Административная ответственность в СССР: процессуальное регулирование. – Воронеж, 1976. - 216 с.

14. Голосніченко І. П. Адміністративний процес : навч. посіб. – К., 2003. – 389 с.

15. Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України : навч. посіб. – К., 2004. – 342 с.

16. Гурвич М.А. Принципы советского гражданского процессуального права // Советское государство и право. − 1974. − № 12. − С. 20−27.

17. Демський Е. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі права: теорія конфліктів // Юридична Україна. – 2009. - №12. – С. 180-185.

18. Елисейкин П.Ф. Значение ленинских идей правосудия для проблемы принципов советского гражданского процессуального права. В.И. Ленин о государстве и праве: Сб. ст. − Владивосток, 1970. − 185 с.

19. Карнарук А. Функції адміністративних судів в умовах адміністративно-правової реформи в Україні // Юридична Україна. – 2006. - №5. – С.42-46.

20. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. − К.: Атіка, 2005. − 352 с.

21. Кузьменко О.В., Гурій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 346 с.

22. Основин В.С. Основы науки социального управления. − Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. − 260 с.

23. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина : навч. посібник. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.

24. Семенов В.М. Принципы советского гражданского процессуального права: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. − Свердловск, 1965. − 200 с.

25. Скакун О. Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): учебник. – Х.: Эспада, 2005. – 537 с.

26. Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. − М.: Юрид. лит., 1977. − 31 с.

27. Стефанюк В.С. Принципи адміністративного права й особливості тлумачення адміністративних норм // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6. – С. 54-55.

28. Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. − Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1987. − 334 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи