Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Реєстраційні провадження в адміністративному процесі

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 35 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та зміст реєстраційних проваджень в адміністративному процесі України
2. Стадії реєстраційного провадження в адміністративному процесі України
3. Державні органи які здійснюють реєстраційне провадження
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 11. – Ст. 140.

3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 31-32. – Ст. 263.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

6. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності: Затв. наказом М-ва юстиції України від 12 груд. 2008 р. № 2151/5. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1 187-08.

7. Порядок ведення Державного реестру обтяжень рухомого майна: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 лип. 2004 р. № 830. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=830-2004-%EF.

8. Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Постанова КМ України від 22.06.2011 р., № 57/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=703-2011-%EF.

9. Агапов А.Б. Учебник административного права / А.Б. Агапов. – М.: Городец, 1999. – 558 с.

10. Административное право и процесс: Полный курс/ Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 2001. – 652 с.

11. Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юристь, 2002. – 699 с.

12. Адміністративне право України: основні поняття: Навч. посібник / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2005. – 232 с.

13. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.

14. Адміністративно-процесуальне право України: підручник / за ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

15. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования / С.С. Алексеев. – М.: «Статут», 1999. – 712 с.

16. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.И. Козлов. – М.: Зерцало, 1997. – 672 с.

17. Алімов Р.С. Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Р.С. Алімов. – Донецьк, 2002. – 164 с.

18. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай, Б.Н. Габричидзе – М., 1996. – 512 с.

19. Бахрах Д.Н. Административное право России: учеб. для вузов / Д.Н. Бахрах. – М.: НОРМА, 2002. – 474 с.

20. Вивограй Э.Г. Основы общей теории систем / Э.Г. Вивограй. – Кемерово: КемТИПП, 1993. – 339 с.

21. Гегель Г. Наука логики. – СПБ.: Наука, 1997. – 800 с.

22. Грущинський І.М., Кравчук В.М., Пограничний Є.П. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності: Науково-практичний посібник / І.М. Грущинський, В.М. Кравчук, Є.П. Пограничний – Л.: Престиж-інформ, 2000. – 268 с.

23. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

24. Еллинек Г. Общее учение о государстве / Г. Еллинек – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 752 с.

25. Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву / Ф.Ф. Кокошкин. – М.: Зерцало, 2004. – 312 с.

26. Конституция Финляндии (Финляндской Республики) от 11 июня 1999 г. (1999/731) // Конституции государств Европы: В 3-хт. / Под общ. ред. и вступ. ст. Л.А. Окунькова. – М.: НОРМА, 2001 – 824 с.

27. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. - Вид. 3-є, випр. та доп / В.В. Кравченко. – К.: Атіка, 2004. – 512 с.

28. Кузьменко О.В. Гносеологічна природа реєстраційного провадження / О.В. Кузьменко // Форум права. – 2006. - № 2. – С. 88-93.

29. Лазарев И.М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации: Дисс...канд. юрид. наук: 12.00.14 / И.М. Лазарев. – М., 2002. -199 с.

30. Лихачов С.В. Дозвільне провадження в адміністративному процесі Дис... канд.юрид. наук: 12.00.07 / С.В. Лихачов. – Х., 2001. – 177 с.

31. Матвієнко В.Я. Соціальні технології / В.Я. Матвієнко – К.: Укр. пропілеї, 2001. – 446 с.

32. Мельник Р.С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Р.С. Мельник. – Х., 2002. – 211 с.

33. Михайленко А.Р. Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности / А.Р. Михайленко // Государство и право. – 1994. - № 1. – С.87-93.

34. Общая теория государства и права: Академический курс. - В 3-х т. – Т. 2. / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – 528 с.

35. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие / Д.М. Овсянко. – М.: Юристъ, 2002. – 468 с.

36. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: ИТИ Технологи, 2006. – 944 с.

37. Протасов В.Н. Модель надлежащей правовой процедуры: теоретические основы и главные параметры / В.Н. Протасов // Советское государство и право. – 1990. – № 7. – С. 15-16.

38. Степаненко В.В. Реєстраційні провадження у діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України / В.В. Степаненко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 968–976.

39. Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності / В.Д. Ткаченко // Вісник Академії правових наук України. – 1996. – № 6. – С. 24-30.

40. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» от 13.10.2004 г., № 1313 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - № 32. – Ст. 4043.

41. Шаповал В.М. Феномен державного органу (органу держави), або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти / В.М. Шаповал // Право України. – 2003. - № 8. – С. 27-34.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи