Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 34 сторінки
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
2. Поняття та класифікацію учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення:
2.1. Поняття учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення
2.2. Класифікація учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення
3. Правовий статус учасників провадження у справах про адміністративні правопорушення
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

4. Административно-процессуальное право: Курс лекций / Под ред. проф. И.Ш. Килясханова. – М., 2004. – 439 с.

5. Адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. А.Т. Комзюка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – X.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 103 с.

6. Адміністративне право України / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К., 2005. – 544 с.

7. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. – Т. 1 / Редколегія: В.Б.Авер'янов (голова). – К., 2004. – 587 с.

8. Бандурка О.М. Адміністративний процес: підручник / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336 с.

9. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР / Д.Н. Бахрах. – Свердловск, 1989. – 372 с.

10. Бахрах Д.Н. Система субъектов советского административного права / Д.Н. Бахрах // Советское государство и право. – 1986. - № 2. – С. 12-17.

11. Берлач А.І. Адміністративне право України: навч. посіб. для диет. навч. / А.I. Берлач. – К.: Ун-т «Україна», 2005. – 472 с.

12. Борихин А. Большая юридическая энциклопедия / А. Борихин. – М.: Книж. мир, 2010. – 960 с.

13. Введение в философию: Учеб. для высших учеб. заведений: В 2-х ч. – Ч. 2. / И.Т. Фролов, Є.А. Араб-Оглы и др. – М., 1989. – 420 с.

14. Виконавча влада і адміністративне право / За ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2002. – 668 с.

15. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н.В. Витрук. – М., 1979. – 432 с.

16. Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР / Н.В. Витрук. – М., 1985. – 364 с.

17. Додин Е.В. Доказательства в административном процессе / Е.В. Додин. – М., 1973. – 253 с.

18. Застрожная О.К. Советский административный процесс / О.К. Застрожная. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1985. – 100 с.

19. Иванюженко А.Б. Процессуальные гарантии участников производства по делам об административных правонарушениях: автореф. дис. на соискание учен, степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право» / А.Б. Иванюженко. – СПб., 1999. – 22 с.

20. Іванов А.В. Експерт у провадженні в справах про адміністративні правопорушення: дис...канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.В. Іванов. – 2009. – 189 с.

21. Ківалов С.В. Адміністративне право України: навч.-метод, посіб. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – О.: Юрид. літ-ра, 2002. – 312 с.

22. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) / В.К. Колпаков. – К., 2008. – 256 с.

23. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

24. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: монографія / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.

25. Купчинский В.А. Общая теория государства и права / В.А. Купчинский – Минск, 1998. – 619 с.

26. Лук'янець Д.М. Адміністративно-деліктні відносини в Україні: теорія і практика правового регулювання: Монограф / Д.М. Лук'янець. – Суми, 2006. – 341 с.

27. Манохина С.Н. Административный процесс: проблемы теории, перспективы правового регулирования / С.Н. Манохина. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1999. – 190 с.

28. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учеб. пособие / А.И. Миколенко. – Харьков: Одиссей, 2004. – 272 с.

29. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. / Укл. В.В. Яременко, О.М. Сліпко. – К., 1998. – Т. 4. – 1021 с.

30. Общая теория прав человека / Под. ред. Е.А. Лукашевой. – М., 1996. – 593 с.

31. Останов Д.В. Правовое положение участников производства по делам об административный правонарушениях: дис...канд. юрид. наук: 12.00.14 / Д.В. Останов. – М., 2006. – 196 с.

32. Павличенко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія: Навч. посіб / П.П. Павличенко, Д.А. Литвиненко. – К., 2000. – 558 с.

33. Проект Кодексу України про адміністративні проступки від 26 трав. 2004 р. за № 5558 // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://gska.2.rada.gov.ua:7777/pis/zweb_n/webproc4_2.

34. Рапацька Л.П. Провадження у справах про адміністративні правопорушення / Л.П. Рапацька // Кримський юридичний вісник. – Випуск № 1. – Ч. 2. – 2010. – С. 41-45.

35. Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР / Н.Г. Салищева. – М., 1964. – 543 с.

36. Сиротяк М.Р. Захист прав потерпілого в провадженні в справах про адміністративні правопорушення: дис...канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.Р. Сиротяк. – О., 2006. – 205 с.

37. Скакун О.Ф. Теорія держави і права / О.Ф. Скакун. – Харків, 2001. – 665 с.

38. Словник іншомовних слів / за ред. О.С Мельничука. – К.: Наук, думка, 1974. – 238 с.

39. Строгович М.С. Права личности: вопросы теории / М.С. Строгович // Вопросы философии. – 1979. – №4. – С. 10-19.

40. Тищенко Н.М. Гражданин в административном процессе / Н.М. Тищенко. – Харьков, 1998. – 274 с.

41. Шергин А.П. Административная юрисдикция / А.П. Шергин. – М.: Юрид. лит., 1979. – 144 с.

42. Якимов А.Ю. Органы внутренних дел как субъекты административной юрисдикции: автореф. дис. на соискание учен, степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституционное право; муниципальное право». – М., 1987. – 24 с.

43. Якуба О.М. Административная ответственность по советскому праву в свете дальнейшего усиления охраны прав личности: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук / О.М. Якуба. – Х., 1964. – 43 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи