Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Характеристика адміністративно-процесуальних норм

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 33 сторінки
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика норми права:
1.1. Поняття та ознаки норми права
1.2. Сутність норми права
2. Поняття та зміст адміністративно-процесуальних норм
3. Структура та класифікація адміністративно-процесуальних норм
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 393.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Ред. кол.: B.Б. Авер'янов (гол.). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – Т. 1. Загальна частина. – 553 с.

7. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981 – Т. 1. – 674 с.

8. Андріїв В. Правові норми в системі соціальних норм держави / В. Андріїв // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - № 9. – С. 46-49.

9. Бандурка А.М., Тищенко М.М. Административный процесс: Учебник / А.М. Бандурка, М.М. Тищенко. – К.: Литера ЛТД, 2001. – 420 с.

10. Бородін І. Адміністративно-процесуальні норми - основа адміністративно-юрисдикційного процесу / І. Бородін // Право України. - 2006. - № 3. – C. 86-90.

11. Бурлай Е.В. Нормы права и правоотношения в социальном обществе / Е.В. Бурлай. – К.: «Поліграф-К», 1987. – 92 с.

12. Горшенев В.М. Санкционирование как вид правотворческой деятельности органов Советского государства / В.М. Горшенев // Правоведение. – 1959. – № 1. – С. 11-18.

13. Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В.М. Горшенев – М.: Юрид. лит, 1972. – 208 с.

14. Демократические основы советского социалистического правосудия. – М.: Наука, 1965. – 295 с.

15. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

16. Заморська Л. Норма права як основний елемент системи права / Л. Заморська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. – С. 42-45.

17. Заморська Л. Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект / Л. Заморська // Право України. – 2007. - № 6. – С. 26-29.

18. Застрожная О.К. Советский административный процесс: Учеб. пособие / О.К. Застрожнал. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1985. – 517 с.

19. Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие / С.В. Клименко, А.Л. Чичерин – М.: Изд-во «Зерцало», 1999. – 493 с.

20. Кобзарь В.И. Логика: Учеб. Пособие / В.И. Кобзарь. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 2001. – 194 с.

21. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія / А.М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 73.

22. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. - 2-е вид. / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 463 с.

23. Комаров С.А. Общая теория государства и права. – М.: «Истина», 1998. – 412 с.

24. Коренев А.П. Административное право России. Учебник: В 3 ч. / А.П. Коренев М.: Изд-во «Щит-М», 1999. – Ч. 1. – 741 с.

25. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М.: «Академия», 1998. – 435 с.

26. Лучин В.О. Процессуальные нормы в советском государственном праве / В.О. Лучин. – М.: Юрид. лит., 1976. – 129 с.

27. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс / М.Я. Масленников. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1990. – 348 с.

28. Махина С.Н. Управленческий и административный процессы: проблемы теории и перспективы правового регулирования: Дис...канд. юрид. наук: 12.00.02. / С.Н. Махина. – Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1998. – 215 с.

29. Мельников Ю.И. Понятие и особенности норм процессуального права / Ю.И. Мельников // Юридические гарантии применения права и режим социальной законности в СССР. – Ярославль, 1975. – С. 9-14.

30. Никифоров А.Л. Логика / А.Л. Никифоров. – М.: Весь мир, 2001. – 148 с.

31. Основы права: Учебник / Под. ред. В. В. Лазарева. - 2-е изд. – М.: Юристъ, 2001. – 307 с.

32. Правознавство: Навч. посібник / За ред. В.В. Копєйчикова. – 3-є вид. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

33. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: «Инфра-М» 1999. – 502 с.

34. Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: «Знание», 1999. – 813 с.

35. Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. С.С. Алексеева. – М.: Юрид. лит., 1987. – 639 с.

36. Сорокин В.Д. Административный процесс и административно-процессуальное право / В.Д. Сорокин. – СПб.: Изд-во Юрид. ин-та, 2002. – 657 с.

37. Филимонов В.Д. Норма права и ее функции // Государство и право. – 2007. - № 9. – С. 5-12.

38. Філософська енциклопедія / Під ред. Р.О. Литвинчука. – К.: Літера, 2010. – 784 с.

39. Філософський словник / За ред. В.I. Шинкарука. – К.: Головна ред. Української Радянської енциклопедії АН УРСР, 1983. – 604 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи