Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Використання слідчим матеріалів оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 34 сторінки
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та види матеріалів оперативно-розшукової діяльності та їх співвідношення з кримінально-процесуальними доказами
2. Використання слідчим матеріалів оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів
3. Актуальні проблеми використання слідчим матеріалів оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 / Ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.

3. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

4. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

5. Закон України «Про інформацію» від 2.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

6. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

7. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

8. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

9. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

10. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

11. Наказ Служби безпеки України «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» від 12 серпня 2005 року № 440 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 34. – Ст. 2089.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1169 «Про порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, що тимчасово обмежують права людини, та використання здобутої інформації» // Офіційний вісник України. – 2007. – № 73. – Ст. 272.

13. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальне доказування та оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Ю.М. Грошевий, С.Б. Фомін. – X.: Право, 2010. – 106 с.

14. Грошевий Ю.М. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності / Ю.М. Грошевий, Е.О. Дідоренко, Б.Г. Розовський // Право України. – 2003. – № 1. – С. 73-78.

15. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособ. / Е.С. Дубоносов. – М.: Юрайт, 2010. – 350 с.

16. Капліна О., Дроздов О. Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно-розшукової діяльності / О. Капліна, О. Дроздов // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 4. – С. 71-76.

17. Коваленко Е.Д. Легалізація результатів ОРД в кримінальному судочинстві / Е.Д. Коваленко // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності: зб. наук. праць. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 168-179.

18. Макаренко Є.І., Тертишник В.М., Лобойко Л.М. Дізнання в міліції та митних органах: навч. посіб. / Є.І. Макаренко, В.М. Тертишник, Л.М. Лобойко. – Донецьк, 2003. – 275 с.

19. Михеєнко М.М., Нор Т.В., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: підруч. – 2-ге вид., перероб. і доп. / М.М. Михеєнко, Т.В. Нор, В.П. Шибіко. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

20. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є.М. Моїсеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін.; за ред. О.М. Джужи. – К.: Правова єдність, 2000. – 421 с.

21. Погорецький М., Сергєєва Д. Матеріали оперативно-розшукової діяльності і кримінально-процесуальні докази: поняття та співвідношення / М. Погорецький, Д. Сергєєва // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 3. – С. 45-51.

22. Погорецький М.А. Докази у кримінальному процесі / М.А. Погорецький // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 59-65.

23. Погорецький М.А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання / М.А. Погорецький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 1. – С. 1-53.

24. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальна оцінка матеріалів ОРД / М.А. Погорецький // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності: зб. наук. праць. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 121-130.

25. Погорецький М.А. Про співвідношення джерел фактичних даних і джерел доказів у кримінальному процесі / М.А. Погорецький // Право України. – 2009. – № 1. – С. 80-85.

26. Погорецький М.А. Співвідношення матеріалів оперативно-розшукової діяльності і доказів у кримінальній справі / М.А. Погорецький // Сучасні проблеми, тенденції і перспективи розвитку криміналістики та судової експертизи: матеріалили міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2007 року, присвячені ювілею професора М.В. Салтевського. – X.: Вид-во ХНУВС, 2007. – С. 349-353.

27. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М.А. Погорецький. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

28. Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку: постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.06.1990 р. № 5 (зі змінами, внес. постановами від 04.06.1993 р. № 3 та від 03.12.1997 р. № 12) // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972–2002: офіц. вид. / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К., 2003. – С. 497-506.

29. Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ: постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 року № 11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972–2002: офіц. вид. / за заг. ред. В.Т. Маляренка. – К., 2003. – С. 490-496.

30. Саінич А.С., Похіла І.Б., Притула А.М. Методика розкриття незаконного переправлення осіб через державний кордон України (криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти): монографія / А.С. Саінич, І.Б. Похіла, І.Б. Притула. – Одеса: Фенікс, 2008. – 368 с.

31. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України / В.М. Тертишник. – К.: А.С.К., 2002. – 1056 с.

32. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изменениями от 29 мая, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 30 июня, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г., 22 апреля, 29 июня, 2, 28 декабря 2004 г., 1 июня 2005 г., 9 января, 3 марта 2006 г.) // Российская газета от 22 декабря 2001 г. – № 249.

33. Хараберюш І.С. Процесуальні правила та критерії оцінювання доказів, отриманих засобами спеціальної техніки / І.С. Хараберюш // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 3 (46). – С. 165-175.

34. Шумило М.Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів у доказуванні в кримінальних справах / М.Є. Шумило // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: матер. наук.- практ. конф., 18-19 квітня 2002 р., м. Харків / ред. кол.: В.В. Сташис (гол. ред) та ін. – К. – Х., 2002. – С. 188-191.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи