Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Докази у кримінальному процесі та їх класифікація

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 37 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття і значення доказів у кримінальному процесі України
2. Властивості доказів у кримінальному процесі України
3. Класифікація доказів в кримінальному судочинстві України
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

3. Алексеев С.С., Божьев В.П. Обсуждение спорных вопросов теории доказательств в советском уголовном процессе / С.С. Алексеев, В.П. Божьев // Социалистическая законность. – 1965. – С. 95-98.

4. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе / В.Д. Арсеньев. – М.: Юрид. лит., 1964. – 180 с.

5. Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания: важнейшие проблемы в свете УПК Российской Федерации: автореф. дисс. … д-ра юрид. наук / В.С. Балакшин. – Екатеринбург, 2005. – 62 с.

6. Белкин P.C. Собирание, исследование и оценка доказательств / Р.С. Белкин. – М., 1996. – 295 с.

7. Выдря М.М. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе / М.М. Выдря. – М., 1955. – 118 с.

8. Гевко В.В. Використання не процесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього розслідування.: Дис...канд. юрид. наук / В.В. Гевко. – К.: Українська академія внутрішніх справ України, 1996. – 174 с.

9. Гмирко В.П. Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура, характеристика, класифікація / В.П. Гмирко. – Дніпропетровськ, 2002. – 63 с.

10. Гончаренко В.Г. Предмет доказування в кримінальному судочинстві / В.Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 120-122.

11. Дорохов В.Я. Понятие доказательств в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов // Советское государство и право. – 1965. – № 9. – С. 108-117.

12. Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы / А.Я. Дубинский. – К., 1984. – 385 с.

13. Евгеньева А. П. Словарь синонимов: справочное пособие / Под ред. А.П. Евгеньевой. – Л.: АН СССР, 1975. – 648 с.

14. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н.М. Кипнис. – М., 1995. – 394 с.

15. Кокорев Л.Д. Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Л.Д. Кокорев, Н.П. Кузнецов – Воронеж: Изд-во: Воронеж. ун-та, 1995. – 268 с.

16. Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – X., 2000. – 494 с.

17. Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Доказательства и доказывание // Уголовный процесс России: Лекции-очерки / Под ред. В.М. Савицкого. – М., 1997. – С. 87-108.

18. Лупинская П.А. О понятии судебных доказательств /П.А. Лупинская // Ученые записки ВЮЗИ. Вып. VІ. – М. 1958. – С. 98-115.

19. Лупинская П.А. Оценка доказательств / П.А. Лупинская // Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. – М., 1997. – С. 40-47.

20. Миньковский Г.М. Оценка доказательств. Научно-практический комментарий в УПК Российской Федерации / Г.М. Миньковский. – М., 1997. – 673 с.

21. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / М.М. Михеенко. – К., 1984. – 498 с.

22. Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні. Вибрані твори / М.М. Михеєнко. – К., 1999. – 662 с.

23. Новий тлумачний словник української мови. – Т. 1. – К., 2001. – 1032 с.

24. Новий тлумачний словник української мови. Т. 2. – К., 2001. – 911 с.

25. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів / В.Т. Нор. – Львів: «Вища школа», 1978. – 112 с.

26. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведов. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.

27. Погорецький М.А. Докази у кримінальному процесі: проблемні питання / М.А. Погорецький // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 1. – С. 1-53.

28. Салтєвський М. Ще раз про поняття доказів у проекті КПК України / М. Салтєвський // Право України. – 2000. – № 11. – С. 64-66.

29. Советский уголовный процесс / Под редакцией Д.С. Карева. – М., 1975 – 593 с.

30. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи судоустройством и судопроизводством / В.Д. Спасович. – СПб: Типография Правительствующего Сената, 1861. – 92 с.

31. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування / С.М. Стахівський. – К., 2005. – 272 с.

32. Стоянов М.М. Індивідуальні та системні властивості доказів у кримінальному процесі / М.М. Стоянов // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: зб. тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (11-12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» / М.М. Стоянов. – Суми, 2009. – C. 197-200.

33. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – Т. 2 / М.С. Строгович. – М., 1970. – 784 с.

34. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства / М.С. Строгович. – М., 1955. – 383 с.

35. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Под ред. В.Я. Дорохова. – М., 1973. – 735 с.

36. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств / А.И. Трусов. – М. 1960. – 176 с.

37. Уголовный процесс зарубежных социалистических государств Европы / Под ред. Чугунова В.Е. – М., 1967. – 592 с.

38. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. П.А. Лупинской. – М.: Юристъ, 1995. – 544 с.

39. Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции / Л.Т. Ульянова. – М., 1959. – 253 с.

40. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. –Казань, 1976. – 176 с.

41. Философский энциклопедический словарь / Редкол. С.С. Аверинцев, Э.А. Ораб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. – 2-е изд. – М.: энциклопедия, 2009. – 815 с.

42. Хмыров A.A. Косвенные доказательства / А.А. Хмыров. – М., 1979. – 183 с.

43. Чельцов М.А. Советский уголовный процесс / М.А. Чельцов. – M., 1962. – 503 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи