Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Досудове розслідування як самостійна стадія кримінального процесу

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 27 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, сутність і значення стадії досудового розслідування
2. Форми досудового розслідування:
2.1. Дізнання як форма досудового розслідування
2.2. Досудове слідство як форма досудового розслідування
3. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами дізнання та досудового слідства на стадії досудового розслідування
Висновки
Список використаної літератури

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

3. Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

4. Кодекс торгівельного мореплавства України від 23.05.1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52. – Ст. 349.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

7. Наказ Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство» від 19 вересня 2005 р. № 4 // Офіційний вісник України від 25.09.2005 № 7.

8. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві / О. Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 409-416.

9. Бакаев Д.М., Цимбалистенко И.Ф. Сущность, задачи, формы и методы прокурорского надзора за соблюдением законов органами дознания и досудебного следствия: Учебное пособие / Д.М. Бакаев, И.Ф. Цимбалистенко. – X.: ИПК ГП Украины, 1997. – 43 с.

10. Бакуліна Н.В. Визначення понять і повноважень суб’єктів які провадять дізнання / Н.В. Бакуліна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. - № 1. – С. 240-248.

11. Бандурка С.О. Процесуальні повноваження органу дізнання / С.О. Бандурка // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 50-53.

12. Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: монографія / О.В. Баулін, Н.С. Карпов; за заг ред. З.Д. Смітієнко. – К.: Нац. акад.. внутр. справ України, 2001. – 232 с.

13. Волошина В.К. Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування / В.К. Волошина // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 134-140.

14. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования / Ю.А. Гришин. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 252 с.

15. Денисюк С.Ф. Процес доказування на досудовому слідстві: криміналістичне забезпечення / С.Ф. Денисюк // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 227-231.

16. Дідоренко Е.О. Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу / Е.О. Дідоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 112-119.

17. Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза»/ В.В. Долежан. – М., 1991. – 45 с.

18. Каркач П.М. Органи прокуратури України: навч.-метод. посіб. / П.М. Каркач, С.М. Іванов. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 360 с.

19. Киндиров К.А. Правовое положение начальника органа дознания и лица, производящего дознание (дознавателя) / К.А. Киндиров // Вісник Луганськ. інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3. – С. 158-163.

20. Кримінальний процес України: навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Гуміна, Р.І. Сибірної, Л.О. Сергієнко, О.Є. Устюгової. – Львів, 2002. – 515 с.

21. Кримінальний процес: підручник / За ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

22. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – X.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с.

23. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 944 с.

24. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник / Л.М. Лобойко. – К.: Істина, 2007. – 456 с.

25. Маляренко В.Т. Прокурор у кримінальному судочинстві / В.Т. Маляренко, І В. Вернидубов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.

26. Навроцька В.В. Проблемні питання зупинення досудового слідства / В.В. Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 4. – С. 281-290.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи