Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Інститут імунітету у кримінальному судочинстві

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 27 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та ознаки імунітету у кримінальному судочинстві України
2. Класифікація імунітетів у кримінальному судочинстві України
3. Актуальні питання імунітету свідків у кримінальному судочинстві України
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62.

3. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо права свідка на захисника та іншу правову допомогу» від 01.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №38. – Ст. 506.

4. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» від 21.06.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 34-35. – Ст. 187.

5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

7. Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: Автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: / Р.В. Бараннік. – К., 2002. – 20 с.

8. Ветрова Г.Н. Закон и нравственность в уголовном судопроизводстве / Г.Н. Ветрова // Вестник Московского университета. – Сер. ІІ. Право. – 1996. – № 1. – С. 51-58.

9. Волкотруб С.Г. Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві / С.Г. Волкотруб // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 105-110.

10. Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / С.Г. Волкотруб. – Х., 2003. – 19 с.

11. Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві України: Дис. … канд. юрид. наук / С.Г. Волкотруб. – Х., 2003. – 241 с.

12. Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України / С.Г. Волкотруб. – X.: Консул, 2005. – 144 с.

13. Громов Н. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе / Н. Громов, В. Николайченко, В. Конев // Российская юстиция. – 1997. – № 9. – С. 48-50.

14. Гутник В. Деякі пропозиції щодо вдосконалення імунітету Президента України / В. Гутник // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 84-86.

15. Дементьев И.Д. История развития иммунитетов в уголовном судопроизводстве / И.Д. Дементьев // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 4. – С. 84-87.

16. Дементьев И.Д. К вопросу о понятии уголовно-процессуальных иммунитетов / И.Д. Дементьев // Российский следователь. – 2000. – № 8. – С. 12-16.

17. Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе / В.С. Зеленецкий. – Х.: Изд-во Харьк. ун-та, 1979. – 144 с.

18. Калганова О.А., Лісова Н.В. Правовий статус громадян у кримінальному судочинстві України / О.А. Калганова, Н.В. Лісова // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – № 4. – С. 282-287.

19. Карнеева Л.М. Проблемы свидетельского иммунитета / Л.М. Карнеева, И. Кертэс // Советское государство и право. – 1986. – № 6. – С. 58-62.

20. Карцев А.В. Иммунитеты от уголовного преследования / А.В. Карцев // Уголовный процесс. – 2006. – № 7. – С. 28-35.

21. Кибальник А. Иммунитет как основание освобождения от уголовной ответственности / А. Кибальник // Российская юстиция. – 2000. – № 8. – С. 34-35.

22. Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам / Л.Д. Кокорев. – Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1971. – 160 с.

23. Коментар до Конституції України / за ред. А.І. Осауленка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376 с.

24. Кони А.Ф. Собрание сочинений в 8 т. / А.Ф. Кони. – М.: Юридическая литература, 1967. – Т. 4. – 543 с.

25. Константий О.В. Суддівський імунітет як гарантія об’єктивного і неупередженого правосуддя в державі / О.В. Константий // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 1. – С. 44-47.

26. Кохановський В.В. Юридична природа та ознаки правового імунітету інституту президентства / В.В. Кохановський // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 22-27.

27. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

28. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США. 2-ге вид. Навч. посіб. / А.В. Молдован. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

29. Назаренко П.Г. Особливості провадження досудового слідства за участю іноземців: Автореф. дис. … канд. юрид. наук / П.Г. Назаренко. – Х., 2006. – 20 с.

30. Назаренко П.Г., Бараннік Р.В. Правовий статус іноземних громадян та особливості допиту дипломатичних осіб за кримінально-процесуальним законодавством України / П.Г. Назаренко, Р.В. Бараннік // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 11. – С. 1-6.

31. Проект Кримінально-процесуального кодексу України від 13.12.2007 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=31115.

32. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінальному процесі / Н.В. Сибільова. – К.: НМК ВО, 1991. – 64 с.

33. Сопельцева Н.С. Возникновение и развитие правового института парламентского иммунитета / Н.С. Сопельцева // Проблемы права. – 2004. – № 4. – С. 64-69.

34. Сопельцева Н.С. Понятие правового иммунитета в российском законодательстве / Н.С. Сопельцева // Вестник Челябинского университета. Сер. 9. Право. – 2003. – № 2. – С. 22-28.

35. Стефанюк В. Напрями реалізації положень Конституції судами / В. Стефанюк // Право України. – 1997. – № 1. – С. 50-52.

36. Ткаля О.В. Проблеми правового імунітету в кримінальному процесі / О.В. Ткаля // Визначальні тенденції генезису державності і права : зб. наук. пр. / за ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2007. – С. 491-495.

37. Удалова Л. Імунітет у кримінальному процесі України / Л. Удалова // Право України. – 2003. – № 7. – С. 77-80.

38. Шимановский В. Новое в процедуре разъяснения прав участников процесса на предварительном следствии / В. Шимановский // Законность. –1996. – № 2. – С. 32-37.

39. Щериця С.І. Класифікація імунітетів у кримінальному судочинстві / С.І. Щериця // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 грудня, 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 115-118.

40. Юридичний словник-довідник / за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996. – 696 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи