Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Кримінально-процесуальна форма

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 29 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та значення кримінально-процесуальної форми
2. Кримінально-процесуальна форма як гарантія забезпечення достовірності одержання відомостей про факти
3. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної форми
Висновки
Список використаної літератури

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 131.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод зі змінами внесеними Протоколом № 11 / Ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.

3. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» від 15.04.2008 // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236.

4. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» від 21.06.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 34-35. – Ст. 187.

5. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - № 2. – Ст. 15.

8. Басиста І.В. Співвідношення процесуальної форми розслідування злочинів і процесуального рішення слідчого / І.В. Басиста // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 2. – С. 94-101.

9. Безсонюк А.М. Роль процесуальної форми як гарантії встановлення об’єктивної істини / А.М. Безсонюк // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 3-7.

10. Врублевський О.С. Процесуальна форма примусового провадження слідчих дій / О.С. Врублевський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 6. – С. 5-9.

11. Гевко В.В. Значення кримінально-процесуальної форми для вдосконалення кримінального судочинства / В.В. Гевко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. – № 3. – С. 291-295.

12. Гевко В.В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України / В.В. Гевко // Право України. – 2010. – № 2. – С. 150-158.

13. Добровольская Т.Н., Элькинд П.С. Уголовно-процессуальная форма, процессуальные нормы и производства / Т.Н. Добровольская, П.С. Элькинд. – М., 1976. – 440 с.

14. Карбут Л.В. Допустимість спрощення форми кримінально-процесуальної діяльності у досудовому провадженні / Л.В. Карбут // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 4. – С. 138-142.

15. Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

16. Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства / А.М. Ларин. – М., 1985. – 772 с.

17. Мотовиловкер Я.О. Некоторые вопросы содержания и формы советского уголовного процесса / Я.О. Мотовиловкер // Вестник Ярославского ун-та. – 1972. – № 4. – С. 56-77.

18. Назаров В.В. Кримінальний процес України / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – К.: Атіка, 2007. – 577 с.

19. Онищук М. Новий проект КПК – крок у правильному напрямку // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zik.ua/ua/news/2011/07/12 /298228.

20. Офіційний сайт МВС України // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua.

21. Пикалов И.А. Уголовный процесс Российской Федерации (краткий курс): Учебное пособие / И.А. Пикалов. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. – 318 с.

22. Проект Кримінально-процесуального кодексу України від 13.12.2007 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=31115.

23. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности / Р.Д. Рахунов. – М.: Госюриздат, 1961. – 312 с.

24. Соловйова-Полудніцина О.Є. Процесуальна форма закриття кримінальних справ у зв’язку з примиренням сторін / О.Є. Соловйова-Полудніцина // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 742-747.

25. Сучасний тлумачний словник української мови / Під ред. Н.Д. Кусайкіна, Ю.С. Цибульник. – К., 2009. – 1265 с.

26. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те вид., доп. і переробл. / В.М. Тертишник. – К.: Видавництво А.С.К., 2007. – 886 с.

27. Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П. Очерки теории эффективного уголовного процесса / В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов. – Пятигорск, 2000. – 362 с.

28. Хоакім Геррманн. Експертна думка щодо проекту Кримінально-процесуального кодексу України станом на 21 травня 2008 р. Аугсбурзький ун-т, Німеччина.

29. Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства / В.Н. Шпилев. – Минск, 1974. – 263 с.

30. Юридическая процессуальная форма – теория и практика. / Под. ред. Н.Н. Полянского. – М., 1976. – 140 с.

31. Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве / М.Л. Якуб. – М., 1981. – 80 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи