Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Кримінально-процесуальна форма

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 25 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та сутність кримінально-процесуальної форми
2. Кримінально-процесуальна форма як гарантія забезпечення достовірності одержаних відомостей про факти
3. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної форми
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 131.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

4. Азаров Ю.І., Заїка С.О., Фатхутдінов В.Г. Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до екзаменів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2010. – 308 с.

5. Арсеньев В.Д. О едином порядке производства по уголовным делам и пределах его дифференциации / В.Д. Арсеньев // Труды Иркутского университетах 85. Серия юридическая. – Вып. 10, ч IV, Иркутск, 1970. – 197 с.

6. Бандурка С.О. Теорія та практика процесуальних гарантій у кримінальному процесі / С.О. Бандурка // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 33-36.

7. Басиста І.В. Співвідношення процесуальної форми розслідування злочинів і процесуального рішення слідчого / І.В. Басиста // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 2. – С. 94-101.

8. Безсонюк А.М. Роль процесуальної форми як гарантії встановлення об’єктивної істини / А.М. Безсонюк // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 3-7.

9. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств. Англия, США. Вып. 1 / К.Ф. Гуценко. – М.: Изд-во УДН, 1969. – 207 с.

10. Добровольська Т.М. Принципы советского уголовного процесса. Вопросы теории и практики / Т.М. Добровольська. – М.: Юрид. лит., 1971. – 200 с.

11. Карбут Л.В. Допустимість спрощення форми кримінально-процесуальної діяльності у досудовому провадженні / Л.В. Карбут // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 4. – С. 138-142.

12. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

13. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

14. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – Вид. шосте, перероблене та доповнене. – К.: Юрисконсульт; Юстиніан, 2010. – 896 с.

15. Кучинська О. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки / О. Кучинська // Вісник Львівського університету. – 2011. – Вип. 53. – С. 383-388.

16. Михайловская И.Б. Относимость доказательств в советском уголовном процессе / И.Б. Михайловская. – М.: Госюриздат, 1958. – 98 с.

17. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – К.: Либідь, 1999. – 532 с.

18. Мотовиловкер Я.О. Некоторые вопросы содержания и формы советского уголовного процесса / Я.О. Мотовиловкер // Вестник Ярославского ун-та. – 1972. – № 4. – С. 56-77.

19. Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства / П.Ф. Пашкевич. – М.: Юрид. лит., 1984. – 176 с.

20. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами / П.М. Рабінович. – Львів: Край, 2007. – 192 с.

21. Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы / Научн. ред. Кокорев Л.Д. – Воронеж, 1979. – 164 с.

22. Рахунов Р.Д. Дифференциация уголовно-процессуальной формы по делам о малозначительных преступлениях / Р.Д. Рахунов // Советское государство и право. – 1975. – № 12. – С. 5-12.

23. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Наука, 1968. – Т. 1. – 290с.

24. Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантії правосуддя / В. Тертишник // Право України. – 2001. – № 7. – С. 21-25.

25. Томин В.Т. Очерки теории эффективного уголовного процесса / В.Т. Томин, М.П. Поляков, А.П. Попов. – Пятигорск, 2000. – 239 с.

26. Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства / В.Н. Шпилев. – Минск, 1974. – 263 с.

27. Элькинд П.С. Категории «содержание» и «форма» в сфере уголовно-процессуального регулирования / П.С. Элькинд. – Воронеж, 1979. – 584 с.

28. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовном праве / П.С. Элькинд. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. – 1976. – 143 с.

29. Якуб М.Л. О совершенствовании уголовно-процессуального законодательства / М.Л. Якуб. // Вестник МГУ. – 1964. – № 2 – С. 11-17.

30. Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве / М.Л. Якуб. – М.: Юрид. лит., 1981. – 80 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи