Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Кримінально-процесуальний закон

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 24 сторінки
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Джерела кримінально-процесуального права
Розділ 2. Закон як джерело кримінально процесуального права
Розділ 3. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, часі, щодо осіб
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з порушеннями бюджетного законодавства» // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 51. – Ст. 306.

3. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України в зв'язку з утворенням податкової міліції» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 26. – Ст. 149.

4. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 50. – Ст. 540.

5. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 23. – Ст. 161.

6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - № 2. – Ст. 15.

9. Указ Президента України № 198/93 від 10.06.1993 р. «Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні».

10. Азаров Ю.І., Заїка С.О., Фатхутдінов В.Г. Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до екзаменів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2010. – 309 с.

11. Витаус Некрошюс (Литва) Реформа судебной власти в Литовской Республике: основные результаты и перспективы / Международное сотрудничество в нотариальной и судебной сфере / Под ред. В.В. Яркова, И.Г. Медведева. – СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – С. 144-148.

12. Гегель. Собрание сочинений. – М., 1994. – Т. 1. – 398 с.

13. Гончаренко В.Г. Кримінальний процес України: Підручник / В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2004. – 415 с.

14. Гурвич Г.С. Некоторые вопросы советского государственного права // Советское государство и право. – 1957. – № 12. – С. 103-107.

15. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Зерцало – 2002. – 793 с.

16. Зивс С.Л. Источники права. – М., 1981. – 350 с.

17. Кабрияк Р. Кодификации / Пер. с фр. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2007. – 476 с.

18. Капліна О.В. Традиційний та новий погляд на шляхи подолання колізій норм кримінально-процесуального права // Вісник Академії правових наук України. № 1(48). – 2007. – С. 255-258.

19. Колибаб К.Е. Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры в российской правовой системе согласно Конституции 1993 года // Проблемы обеспечения конституционности как функции публичных структур. – М., 1997. – С. 22-37.

20. Коваль А.А. Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки / А.А. Коваль // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 475-481.

21. Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 704 с.

22. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М.: Юрист, 2002. – 256 с.

23. Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 13-21.

24. Марченко М.Н. Проблемы правопонимания в связи с исследованием источников права // Вестник московского университета. – Серия 11, Право. – № 3. – 2002. – С. 3-20.

25. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 3-ПВ06 (Извлечение) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2007. – № 5. – С. 3-15.

26. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. – Саратов, 1994. – 418 с.

27. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. – Т. 1. – 158 с.

28. Тодика Ю.М. Конституційне право України як галузь права: Підручник для студентів виших навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, д.ю.н., проф. Ю.М. Тодики, д.ю.н. та д.п.н., проф. В. С. Журавського. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 493 с.

29. Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 340 с.

30. Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. – М., 1985. – 192 с.

31. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: Навчальний посібник [У 3-х кн.]. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – Кн. 1. – 582 с.

32. Шуберт Т.Э. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры в практике конституционного правосудия (краткий обзор совещания) // Право и политика. – 2003. – № 1. – С. 119-123.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи