Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Кримінально-процесуальний закон

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 38 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття кримінально-процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві
2. Дія кримінально-процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб:
2.1. Дія кримінально-процесуального закону в часі
2.2. Дія кримінально-процесуального закону в просторі та щодо осіб
3. Проблеми реформування кримінально-процесуального закону
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 58.

3. Закон України «Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з порушеннями бюджетного законодавства» від 07.10.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 51. – Ст. 306.

4. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України в зв'язку з утворенням податкової міліції» від 05.02.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 26. – Ст. 149.

5. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» від 03.04.2003 // Відомості Верховної Ради України. –2003. – № 26. – Ст. 199.

6. Закон України «Про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України» від 19.05.2007 // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 32. – Ст. 411.

7. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

8. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

9. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

10. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

11. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.01.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133.

12. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

13. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

14. Указ Президента України «Про порядок офіційного обнародування нормативно-правових актів і набрання чинності їх» від 10.06.1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.

15. Азаров Ю.І., Заїка С.О., Фатхутдінов В.Г. Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до екзаменів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2010. – 309 с.

16. Алексеев С.С. Структура советского права / С.С. Алексеев. – М., 1975. – 278 с.

17. Вовк І. Кримінально-процесуальна аналогія та інші правові категорії / І. Вовк // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 340-345.

18. Гевко В.В. Форми і зміст досудового розслідування: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду. / В.В. Гевко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: наук.-практ. семінар (23 жовт. 2009 р.). – Х.: Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ НЮАУ ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2009. – С. 28-32.

19. Гегель. Собрание сочинений / Гегель. – М., 1994. – Т. 1. – 398 с.

20. Гончаренко В.Г. Кримінальний процес України: Підручник / В.Г. Гончаренко. – К.: Форум, 2004. – 415 с.

21. Григорьев В.Н. Уголовный процесс: учебник / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин. – М : Эксмо, 2005. – 620 с.

22. Дидоренко Э.А. Процессуальный статус ОРД в уголовном судопроизводстве: монография / Э.А. Дидоренко, С.А. Кириченко, Б.Г. Разовский. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000. – 74 с.

23. Капліна О.В. Проблеми реформування кримінального судочинства України / О.В. Капліна // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: на-ук.-практ. семінар (23 жовт. 2009 р.). – Х.: Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ НЮАУ ім. Ярослава Мудрого; Оберіг, 2009. – С. 43-46.

24. Коваль А.А. Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки / А.А. Коваль // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 475-481.

25. Кони А.Ф. Собрание сочинений / А.Ф. Кони. – М., 1966. – Т. 1. – 574 с.

26. Коріняк О.М. Щодо сучасного розуміння джерел кримінально-процесуального права / О.М. Коріняк // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 8. – С. 1-5.

27. Кримінальний процес України: Підручник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К.: Юірнком Інтер, 2008. – 704 с.

28. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

29. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – X.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с.

30. Назаренко П.Г., Бараннік Р.В. Правовий статус іноземних громадян та особливості допиту дипломатичних осіб за кримінально-процесуальним законодавством України / П.Г. Назаренко, Р.В. Бараннік // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 11. – С. 1-6.

31. Проект Кримінально-процесуального кодексу України від 13.12.2007 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=31115.

32. Пчолкін В.Д. Проблеми вдосконалення нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової діяльності ОВС / В.Д. Пчолкін // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2003. – № 151. – С. 83-87.

33. Смирнов В.В. Уголовный процесс: / В.В. Смирнов. – М.: КНОРУС, 2007. – 572 с.

34. Чувилев А.А., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР / А.А. Чувилев, Т.Н. Добровольская – М., 1985. – 192 с.

35. Швець В.Д Кримінально-процесуальне законодавство України: концепція і парадигми сучасності / В.Д. Швець // Теорія та практика кримінального судочинства: матеріали міжнародн. наук.-практ. конф. (Харк. 20-21 травня 2011 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; – Х.: ХНУВС, 2011. – С. 17-19.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи