Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Мета, предмет і процес кримінально-процесуального доказування на сучасному етапі

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 28 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та сутність кримінально-процесуального доказування
2. Предмет та мета кримінально-процесуального доказування:
2.1. Предмет кримінально-процесуального доказування
2.2. Мета кримінально-процесуального доказування
3. Процес кримінально-процесуального доказування
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

3. Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

5. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постанов вироку» від 29.06.1990 № 5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/v0005700-90.

7. Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания: Важнейшие проблемы в свете УПК Российской Федерации: дис...доктора юрид. наук: 12.00.09 / В.С. Балакшин. – Екатеринбург, 2005. – 533 с.

8. Беднарська В.М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві України: Монографія / В.М. Беднарська. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 256 с.

9. Гмирко В.П. Продукт діяльності доказування в кримінальному процесі / В.П. Гмирко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – №1 (3). – С. 1-18.

10. Гончаренко В.Г. Предмет доказування в кримінальному судочинстві / В.Г. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 120-122.

11. Денисюк С.Ф. Процес доказування на досудовому слідстві: криміналістичне забезпечення / С.Ф. Денисюк // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 227-231.

12. Дорохов В.Я., Николаев B.C. Обоснованность приговора / В.Я. Дорохов, В.С. Николаев. – М., 1969. – 236 с.

13. Іщенко В.М. Перспективи формування стандартів доказування у сучасному кримінальному процесі України / В.М. Іщенко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 302-307.

14. Іщенко В.М. Теоретична модель доказування в сучасній науці кримінального процесу України / В.М. Іщенко // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 309-321.

15. Кобликов А.С. Законодательство об уголовном судопроизводстве и понятия теории доказательств / А.С. Кобликов // Актуальные проблемы доказывания в советском уголовном процессе: тезисы выступлений на теоретическом семинаре. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1981. – С. 12-15.

16. Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: підручник / Є.Г. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 632 с.

17. Коваленко С.Г. Кримінальний процес України: Підруч. / Є.Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. – [2-е вид. перероб. і допов.]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 712 с.

18. Конюшенко Я.Ю. Доказування на досудовому провадженні у кримінальному процесі України: автореф. дис...канд. юрид. наук: 12.00.09 / Я.Ю. Конюшенко; Акад. упр. МВС України. – К., 2010. – 20 с.

19. Котюк І.І. Теорія судового пізнання: Монографія. / І.І. Котюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 435 с.

20. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – вид. 6-те, перероб. та доп. – К.: Юрисконсульт, Юстініан, 2010. – 896 с.

21. Лазарева В. Состязательность и доказывание в уголовном процессе / В. Лазарева // Уголовное право. – 2007. – № 3. – С. 97-101.

22. Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування / Л.М. Лобойко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 2 (4). – С. 1-18.

23. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе / И.Б. Михайловская. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 192 с.

24. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / Михеенко М.М. – К.: Вища школа, 1984. – 134 с.

25. Мотовиловкер Я.О. Установление истины в советском уголовном процессе / Я.О. Мотовиловкер. – Ярославль, 1974. – 70 с.

26. Нор В.Т. Проблеми теорії i практики судових доказів / В.Т. Нор. – Львів, 1978. – 112 с.

27. Обрізан Н.М. Захисник як суб'єкт доказування в кримінальному процесі: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Н.М. Обрізан. – К., 2008. – 18 с.

28. Павлухин Л.В. Дознание в советском уголовном процессе: Автореф.... канд. юрид. наук / Л.В. Павлухин. – Саратов, 1966. – 21 с.

29. Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве / П.Ф. Пашкевич. – М., 1961. – 171 с.

30. Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальному процесі (кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти): монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Нац. ун-т «Острозька академія», 2001. – 194 с.

31. Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде / В.М. Савицкий. – М.: Наука, 1971. – 343 с.

32. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування: монографія / С.М. Стахівський. – К.: Нац. академія внутр. справ України, 2005. – 272 с.

33. Теория доказательств в советском уголовном процессе / под общ. ред. Н.В. Жогина. – [2-е изд]. – М.: «Юрид. лит.», 1973. – 736 с.

34. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. – М.: Юрид. лит., 1966. – 584 с.

35. Тирічев І.В. Зміст об'єктивної істини в радянському кримінальному процесі / І.В. Тирічев. – Львів, 1960. – 165 с.

36. Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств / А.И. Трусов. – М. 1960. – 176 с.

37. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань.: Изд-во Казан, ун-та, 1976. – 206 с.

38. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер. – Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 1997. – 92 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи